vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

06/06/2007 - Hasta La Vista, baby ...

... zei Arnold "Governator" Schwarzenegger toen hij er in één van zijn films vandoorging maar zinnens was terug te keren.
Ik vertrek zelf immers opnieuw naar de woestijn. Deze keer in Marokko, waar ik ga meedoen aan een soort mix tussen de Dakar & de Camel Trophy. Snelheid, navigatie, berpassen en miezerig fijn zand waar je zo in wegzakt, dàt zullen de ingrediënten van de volgende dagen zijn.
Maar terugkomen die ik. Net als Arnold. En die is gouverneur van Californië geworden. Er is dus nog hoop voor me :-)
 

04/06/2007 - Agenda gemeenteraad juni '07

De voorzitter verzoekt (eerste oproeping) de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis te vergaderen op :
dinsdag 12 juni 2007 om 20.00 uur.
AGENDA :
Openbare zitting
PUNT 1 : mededelingen
PUNT 2 : vaststellen van de jaarrekening – dienstjaar 2006
PUNT 3 : budgetwijziging nr. I – gewone dienst – dienstjaar 2007
PUNT 4 : budgetwijziging nr. II – buitengewone dienst – dienstjaar 2007
PUNT 5 : bekrachtigingen besluiten van de burgemeester met betrekking tot tijdelijke verkeersmaatregelen genomen wegens hoogdringendheid
PUNT 6 : belasting op het ophalen van huisvuil – dienstjaar 2007
PUNT 7 : belasting op de afgifte van administratieve stukken –dienstjaren 2007–2008
PUNT 8 : belasting op grafconcessies – dienstjaren 2007–2008
PUNT 9 : belasting op het ophalen van niet-industriële afvalstoffen – dienstjaren 2007-2008
PUNT 10 : belasting op het ophalen van restafval in containers bij de handelaars – dienstjaren 2007-2008
PUNT 11 : belasting op de huis aan huis verspreiding van reclamebladen – dienstjaren 2007-2008
PUNT 12 : belasting op de wegwijzers van een nijverheids- of handelsbedrijf – dienstjaren 2007-2008
PUNT 13 : belasting op steenbakkerijen – dienstjaren 2007-2008
PUNT 14 : belasting op de aansluiting op het openbaar rioolnet – dienstjaren 2007-2008
PUNT 15 : belasting op tweede verblijven – dienstjaren 2007-2008
PUNT 16 : belasting op de aanplakborden – dienstjaren 2007-2008
PUNT 17 : belasting op de aanvragen inzake stedenbouw en milieuvergunningen – dienstjaren 2007-2008
PUNT 18 : belasting op de openbare danspartijen – dienstjaren 2007-2008
PUNT 19 : belasting op de opgravingen – dienstjaren 2007-2008
PUNT 20 : contante belasting op het gebruik van het containerpark – dienstjaren 2007-2008
PUNT 21 : contante belasting op de inzameling van het huishoudelijk restafval – dienstjaren 2007-2008
PUNT 22 : retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein -
dienstjaren 2007-2008
PUNT 23 : retributie betreffende diensten door gemeentewerklieden bewezen aan particulieren, alsook aan privé en openbare organismen – dienstjaren 2007-2008
PUNT 24 : retributie voor opzoekingen in de bevolkingsregisters – dienstjaren 2007-2008
PUNT 25 : retributie voor het graveren en het aanbrengen van een naamplaatje op de herdenkingszuil
op de strooiweide van de begraafplaatsen – dienstjaren 2007-2008
PUNT 26 : retributie voor de verkoop van betonnen grafkelders – dienstjaren 2007-2008
PUNT 27 : retributie voor cursussen met betrekking tot werklozen- en volwassenenvorming – dienstjaren 2007-2008
PUNT 28 : retributie op de toezending van de dagorde van de gemeenteraad - dienstjaren 2007-2008
PUNT 29 : retributie op huwelijksplechtigheden – dienstjaren 2007-2008
PUNT 30 : retributie voor uitvoeren van werken – dienstjaren 2007-2008
PUNT 31 : retributie voor het afleveren van fotokopieën – dienstjaren 2007-2008
PUNT 32 : Ethias – aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene en buitengewone algemene vergaderingen
PUNT 33 : Havicrem – goedkeuring agenda van de statutaire buitengewone algemene vergadering van 28 juni 2007
PUNT 34 : Havicrem – aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de statutaire buitengewone algemene vergadering van 28 juni 2007
PUNT 35 : Haviland – goedkeuring agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van 28 juni 2007 – aanvulling
PUNT 36 : Fingem – goedkeuring agenda van de algemene vergadering van 28 juni 2007
PUNT 37 : Fingem – aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van 28 juni 2007
PUNT 38 : Intergem – goedkeuring agenda van de algemene vergadering van 28 juni 2007
PUNT 39 : Intergem – aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van 28 juni 2007
PUNT 40 : erkenning van de autonome gemeentelijke sportraad Affligem
PUNT 41 : goedkeuring afsprakennota en statuten gemeentelijke sportraad Affligem
PUNT 42 : hernieuwen raad van beheer van de gemeentelijke sporthal Bellekouter
PUNT 43 : goedkeuring statuten raad van beheer sporthal Affligem
PUNT 44 : raad van bestuur gemeentelijke cultuur centrum “Bellekouter” – heroprichting - legislatuur 2007-2012 – verkiezing leden
PUNT 45 : samenstelling van het beheersorgaan van de plaatselijke openbare bibliotheek
PUNT 46 : erkenning gemeentelijke jeugdraad
PUNT 47 : principebeslissing oprichting gemeentelijke seniorenraad
PUNT 48 : vaststellen van een vergoeding voor communicatiekosten
PUNT 49 : wijze en voorwaarden bouwen van een refter voor het werkliedenpersoneel
PUNT 50 : wijze en voorwaarden aanleg van voetpaden – Kerkstraat (deel)
PUNT 51 : samenwerkingsovereenkomst met de stad Aalst voor de heraanleg van het fietspad in de Aalsterse Dreef
PUNT 52 : goedkeuring deelontwerp ten laste van de gemeente Affligem in het gecombineerd dossier met de nv Aquafin nr. 21.486 A – aansluiting Bleregemstraat en Domentveldstraat
PUNT 53 : goedkeuring van het ontwerp van zoneringsplan
PUNT 54 : beleidsnota dierenwelzijn voor een diervriendelijk Affligem
PUNT 55 : motie naar aanleiding van de verspreiding van Franstalig verkiezingsdrukwerk.