vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

02/05/2007 - Tegeltuintjes in Affligem ?

Op de komende gemeenteraad zal ik volgend punt voorstellen ter promotie van tegeltuintjes in Affligem. Op onderstaande link kan je de brochure downloaden die de Vlaamse overheid hierover maakte. Dit is de tekst van het voorstel :
Gezien aanwezigheid van groen in een woonzone de leefkwaliteit ten goede komt, gezien vele huizen over geen voortuin beschikken maar de bewoners ervan toch graag en terecht ook aan de voorgevel van hun huis iets van groen aanbrengen, gezien verschillende steden en gemeentes in Vlaanderen hierop al inspeelden en zogenaamde tegeltuintjes toelieten, gezien de Vlaamse overheid, dienst natuur en bos, hierover al verschillende brochures heeft gepubliceerd (zie bijlage) en zo het belang ervan erkent, gezien Affligem al jaren een traditie heeft van het aanmoedigen van de inwoners om hun gevels te bebloemen, gezien het beter is dit soort zaken via een reglement te regelen dan een wildgroei toe te staan, stel ik volgend reglement voor op de zogenaamde tegeltuintjes :
Art. 1
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder het begrip 'tegeltuintje' verstaan: 'Een op aanvraag van de eigenaar van een woning of huurder (mits schriftelijke toestemming van de eigenaar), door de diensten van het gemeentebestuur aangelegd en beplant gedeelte van het voetpad langsheen de gevel van zijn pand, na het uitbreken van de verharding'.
Art. 2 De aanvrager kiest de soort(en) van planten uit een door het gemeentebestuur opgemaakte exhaustieve lijst van plantsoorten, die rekening houdt met oa. de lichtomstandigheden, het uitzicht, de groeihoogte, enz. ... Indien gewenst door de aanvrager zal het aanbrengen van elementen voor de geleiding van de planten op de muurgevel tot op een hoogte van 3 meter en eenmalig uitgevoerd worden door de gemeentediensten en dit zonder aanrekening van kosten.
Art. 3 De aanvraag voor de aanleg van een tegeltuintje dient schriftelijk te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen. De aanvrager wordt schriftelijk verwittigd van het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
Art. 4 Een tegeltuintje mag maximaal 0,30 meter breed zijn, te meten vanaf de voorgevellijn. Er dient minstens 0,30 meter afstand gehouden te worden van de aanpalende eigendom.
Art. 5 Een tegeltuintje kan enkel aangelegd worden indien het voetpad over een breedte van minstens 1 meter vrij is (fietspad niet inbegrepen), zodat na aanleg van het tegeltuintje de resterende doorgang voor voetgangers minstens 0,6 meter bedraagt.
Art. 6 Het gemeentebestuur blijft aansprakelijk tegenover derden, met inbegrip van betrokken nutsbedrijven, voor elke schade of nadeel van om het even welke aard, die het vergunde werk tijdens de aanleg of erna zou berokkenen, inclusief mogelijke schade aan leidingen of kabels.
Art. 7 Schade aan het voetpad ten gevolge van de aanleg van het tuintje, zal door de gemeentelijke diensten hersteld worden zonder kosten voor de aanvrager.
Art. 8 Het onderhoud van het tegeltuintje en van de verharding er rond valt ten laste van de aanvrager, het tuintje moet in zulke staat worden onderhouden dat het geen hinder of gevaar oplevert voor voetganger of verkeer. Voorwerpen of planten mogen niet buiten de rand uitspringen en moeten derwijze onderhouden worden zodat de vereiste minimumdoorgang 0,6 meter tot op een hoogte van 2 meter gevrijwaard blijft.
Art. 9 Tegeltuintjes die als gevolg van slecht onderhoud niet meer aan deze voorwaarden voldoen, kan het gemeentebestuur, wanneer geen gevolg geven wordt aan een eerste en enige schriftelijke aanmaning, laten verwijderen op kosten van de eigenaar of desgevallen de huurder van het aan het tegeltuintje aanpalend pand.
Art. 10 Alle voorzieningen van openbaar nut moeten steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn.
Art. 11 De gemeentelijke milieuraad en de groendienst worden belast met de opmaak van het voorstel van plantenkeuze waarbij het zich baseert op de lijst die door de Vlaamse dienst voor natuur en bos is opgesteld en hier is bijgevoegd én en het toezicht inzake het onderhoud van de tegeltuintjes.
Art. 12 De bevoegde gemeentediensten en de nutsbedrijven zijn gerechtigd de verwijdering van planten en materialen te eisen wanneer dit noodzakelijk zou zijn voor hun werkzaamheden.
http://www.bosengroen.be/uploads/b356.pdf
 

02/05/2007 - Agenda gemeenteraad 8 mei

De heer voorzitter verzoekt (eerste oproeping) de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis te vergaderen op :
dinsdag 08 mei 2007 om 20.00 uur.
AGENDA :
Openbare zitting
PUNT 1 : mededelingen
PUNT 2 : bekrachtiging besluiten van de burgemeester houdende verkeersmaatregelen
met betrekking tot onderhoudswerken in de Kapelleweg 19 en wegenwerken in de Boekhoutstraat
PUNT 3 : rekening van de kerkfabriek O.L.Vrouw Bezoeking voor het jaar 2006
PUNT 4 : rekening van de kerkfabriek Sint-Jan Evangelist voor het jaar 2006
PUNT 5 : Dexia NV – aanduiding van een afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde voor
de algemene en buitengewone algemene vergaderingen
PUNT 6 : Opbouwwerk Haviland W vzw – toetreding
PUNT 7 : Opbouwwerk Haviland W vzw – aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
PUNT 8 : Logo – Pajottenland /Zennevallei vzw – toetreding
PUNT 9 : Logo – Pajottenland /Zennevallei vzw – aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
PUNT 10 : Platform van de gemeenten uit de Vlaamse Rand – toetreding
PUNT 11 : Platform van de gemeenten uit de Vlaamse Rand – aanduiding van vertegenwoordigers
voor de vergaderingen
PUNT 12 : Haviland – agenda van de statutaire gewone algemene vergadering van 28 juni 2007
PUNT 13 : Haviland – aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de statutaire gewone algemene vergadering van 28 juni 2007
PUNT 14 : wijze en voorwaarden onderhoud voetweg n° 51
PUNT 15 : wijze en voorwaarden elektriciteitswerken grote hall – verlichting en veiligheidsverlichting
PUNT 16 : eindafrekening collector J.B. Callebautstraat – Coucklaan – gemeentelijk aandeel
PUNT 17 : verplaatsen van voetbalterrein VC De Leeuwkens – overschrijding van de raming
PUNT 18 : gemeentelijke raad voor cultuurbeleid – erkenning en heroprichting – legislatuur
2007-2012
PUNT 19 : wijze en voorwaarden aangaan van leningen ter financiering van diverse buitengewone uitgaven
PUNT 20 : beleidnota senioren
PUNT 21 : beleidsnota openbare werken
+ aanvullende punten van oa mezelf. Zie hiervoor elders op de site de komende dagen.