vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

04/10/2006 - Lachen met de VLD

Deze week lachen we met de VLD en dat eenvoudigweg door hun verkiezingsbeloftes van 2000 te vergelijken met de resultaten na 6 jaar bestuur van VLD. Geniet mee !

CITAAT 1 “De VLD wenst zijn beleid voort te zetten zonder verhoging van de belastingen.”
RESULTAAT in 2006 : Al in 2001 werden de gemeentelijke belastingen verhoogd. Ze liggen nog altijd op dat verhoogde tarief.

CITAAT 2 “De veiligheid van de burger is een prioriteit. Daarom zijn we voorstander van een uitbreiding van het politiekorps, grote bereikbaarheid van de politie voor de burger, opvoering dag- en nachtpatrouilles.”
RESULTAAT IN 2006 : Er is geen permanente politiepost meer in Affligem, die is verschoven naar Liederkerke. De misdaadcijfers zijn de afgelopen 6 jaar gestegen (cijfers van www.tarl.be) ; ’s nachts zijn er in de hele politiezone (Affligem, Ternat, Liedekerke en Roosdaal samen) amper 3 politiepatrouilles op pad.

CITAAT 3 “Een degelijk onderwijs in eigen gemeente moet prioritair zijn met aandacht voor infrastructuur en onderwijs in de gemeentescholen.”
RESULTAAT IN 2006 : De gemeentescholen werden afgestoten.

CITAAT 4 “De VLD zal een nieuwe bibliotheek laten bouwen in de Kerkstraat en hoopt die tegen eind 2001 klaar te hebben.”
RESULTAAT IN 2006 : De bibliotheek staat nog altijd waar ze 6 jaar geleden stond, alleen nu nog wat krapper behuisd natuurlijk. Er zijn ook nog altijd geen concrete plannen voor een nieuwbouw.

CITAAT 5 “Het probleem van het ocmw rustoord moet een oplossing krijgen door herconditionering of nieuwbouw.”
RESULTAAT IN 2006 : Jaren werden verprutst met verschillende constructies die telkens weer vastliepen en een flinke achterstand qua timing opleverden. De OCMW-voorzitter had een beschamend gebrek aan dossierkennis en viel telkens door de mand bij interpellaties op de gemeenteraad. Het dossier van het rustoord staat nog even ver als 6 jaar geleden waardoor de bejaarden er nog altijd in slechte omstandigheden moeten wonen. De studie waar men nu mee uitpakt geeft zelf toe dat er ten vroegste in 2011 een eerste vleugel van een nieuw rustoord klaar kan zijn.

CITAAT 6 “VLD wil gratis cursussen internet organiseren voor iedereen die dat wil.”
RESULTAAT IN 2006 : Deze cursussen zijn nooit aangekondigd en dus nooit georganiseerd.

CITAAT 7 “De VLD wil dat de middenstand in alle gerustheid en faciliteiten zijn handel kan ontplooien, daartoe zullen maatregelen inzake verkeer, toegankelijkheid en veiligheid worden uitgebreid.”
RESULTAAT IN 2006 : Sinds 2000 zijn er drie supermarkten bijgekomen en daalde het aantal parkeerplaatsen in de winkelbuurt. Volgend jaar wordt de Brusselbaan opgebroken voor werken die niemand nodig acht.

CITAAT 8 “Verkeersveiligheid is een prioriteit. Een verkeersplan zal per deelgemeente opgesteld worden, dan zal de bewoners per straat raad gevraagd worden en zo zal het aangepast plan ingevoerd worden.”
RESULTAAT IN 2006 : Het verkeersplan heeft nog niemand gezien; er is ook niemand om advies gevraagd, al helemaal niet georganiseerd per straat.

CITAAT 9 “Voor de waterbeheersing in de Langestraat, Boekhoutstraat en de Mattein te Hekelgem zullen de nodige sommen worden uitgetrokken teneinde dit probleem uiterlijk midden 2001 afdoende opgelost te hebben.”
RESULTAAT IN 2006 : In dit dossier staan we helaas nog even ver als in 2000. Er is nog geen cent geïnvesteerd in de versleten rioleringen in Hekelgem. De inwoners van de vernoemde straten verwerkten sindsdien acht overstromingen met rioolwater (stront in huis en de tuin!).

CITAAT 10 “De aanduiding van een jeugdconsulent zal een belangrijke factor zijn in het jeugdbeleid.”
RESULTAAT 10 : De jeugddienst werd meermaals op de vingers getikt door de Vlaamse administratie; de jeugdverenigingen zijn helemaal niet tevreden met hoe het jeugdbeleid hier gevoerd wordt.

CITAAT 11 “De verdere uitbouw en culturele uitstraling van de gemeentelijke cultuurzaal zal een prioriteit voor de VLD zijn.”
RESULTAAT IN 2006 : Er werd letterlijk niets georganiseerd van cultuur door de gemeentelijke cultuurdienst in de cultuurzaal. Die werd vooral gebruikt als zaal voor eetmalen van bijvoorbeeld de VLD.

CITAAT 12 “De VLD wil een ideeënbus invoeren om een open beleid te garanderen.”
RESULTAAT IN 2006 : De ideeënbus is er nooit gekomen …
 

04/10/2006 - Ambras op 't gemeentehuis.

Hoewel ogenschijnlijk alleen de politici de dienst uitmaken in een gemeente, zijn die politici voor een groot deel afhankelijk van de gemeentelijke administratie om hun beslissingen in praktijk om te zetten.
Het bewaken van de goede relatie tussen de politiek die de krijtlijnen uitzet en de administratie die daarbinnen werkt, is dus een conditio sine qua non voor een goed draaiende gemeente met een degelijke dienstverlening naar de gemeentenaren.
Dat het naar mijn bescheiden mening al jarenlang ontbreekt aan net dat uitstippelen van die krijtlijnen (en dus een doordacht beleid) zal iedereen die de politiek in Affligem volgt, niet ontgaan zijn. Tot mijn afschuw komt daar nu door niet langer te verbergen conflicten een haast volledig verlamde administratie bovenop.
Het is namelijk zo dat zo stilaan op iédere dienst van de gemeente ofwel problemen zijn, ofwel een zodanige angst heerst bij de personeelsleden, dat van besturen, bestuderen, plannen of voorstellen, weinig meer in huis komt. De reden voor deze malaise kan volgens alle betrokkenen teruggevoerd worden tot één persoon : Leon Guns, de burgemeester.
Ik geef een onvolledige opsomming :

1) Sinds de maand mei communiceerde de burgemeester enkel nog via genummerde schriftelijke nota’s met zijn secretaris. In hun correspondentie vallen beschuldigingen als “leugenaar” en “onbetrouwbaar”, de deur tussen hun beider kantoren is al geruime tijd door de burgemeester op slot gedaan. Het vertrouwen tussen de burgemeester en zijn hoofd van de administratie is dus compleet zoek. Ondertussen is het van kwaad naar erger gegaan : de secretaris was maanden met ziekteverlof én diende een klacht in bij de gouverneur van Vlaams Brabant.

2) Toen de secretaris wegens ziekte wegviel, probeerde de burgemeester om de gemeenteontvanger aan te duiden als diens vervanger. Eén oplettende kon hem er tijdig op wijzen dat zoiets wettelijk niet verenigbaar en toegelaten is. De burgemeester (toch iemand met een rechtendiploma én jaren ervaring als burgemeester) en de ontvanger zelf hadden daar niet aan gedacht …

3) Diezelfde ontvanger, een recent benoemd ambtenaar en net als de burgemeester van VLD-signatuur, aast naar verluidt op een andere functie binnen de gemeentelijke administratie, namelijk die van … precies : secretaris.

4) De persoon die vroeger insprong als vervangend secretaris en destijds hoofd was van personeelszaken, kon ook al niet invallen. Reden : een aanslepend conflict tussen de burgemeester en het voormalig hoofd van personeelszaken. Deze ambtenaar, voorheen ook met positieve evaluaties bedacht, werd door de burgemeester van personeelszaken afgehaald en werkt nu onder zijn niveau aan het cultuurbeleid van de gemeente.

5) Gezien de ene wettelijk niet mag invallen en de andere omwille van een ander conflict niet mocht depanneren, bleef er nog welgeteld één persoon beschikbaar in de hele personeelsformatie die nog kon ingezet worden als vervangend gemeentesecretaris en dat was degene die in dienst was genomen als sportfunctionaris … Hoewel deze persoon zich met volle inzet op deze taak geworpen heeft en er het beste van maakt, is deze situatie (zeker in het licht van de verschillende conflicten & hangende rechtszaken) verre van ideaal en is ze een bedreiging voor een correcte, tijdige en neutrale dienstverlening naar de gemeentenaren en de politici toe.

6) Op de dienst van de ontvanger rommelt het overigens ook al : een lid van zijn team, tot voor kort enkel met positieve evaluaties bedacht door de voorganger van de ontvanger, blijkt plots niet meer te voldoen. Gevolg : deze persoon moet overgeplaatst worden, een stelling waar burgemeester en ontvanger het eens over zijn.

7) Het personeel van de secretarie kreeg tegengestelde opdrachten van enerzijds de secretaris in opvolging van besluiten van het schepencollege en anderzijds van de burgemeester die zich die besluiten “anders” herinnerde. Het weze duidelijk dat dit soort situatie niet meteen bevorderlijk is voor zowel de sfeer als het geleverde werk.

8) Een jarenlang aanslepend conflict tussen een personeelslid op de dienst bevolking (overigens ook iemand die geen negatieve evaluaties gekregen heeft) en de burgemeester, eindigde heel recent enigszins in mineur toen het personeelslid begin dit jaar met pensioen ging.

9) Ook de financiële dienst ondervindt hinder door een conflict tussen de burgemeester en een personeelslid; ook hier zijn harde woorden gevallen.

10) Wat de technische dienst betreft, kan ik me beperken tot het rampzalige verhaal van de jarenlange rechtsgang tussen de gemeente en de (enige) ingenieur die ons personeelsbestand rijk was : het kostte de belastingbetaler massa’s geld om te procederen tegen het eigen personeelslid én beroofde de administratie van een ingenieur waardoor we menig opdracht moesten laten uitvoeren door studiebureau’s. Ook dit verhaal eindigde deels door de pensionering van de ingenieur maar loopt ondertussen nog wel deels verder voor het gerecht.

Het moge duidelijk zijn : stilaan de hele gemeentelijke administratie is stuurloos of verlamd door conflicten of de angst in een conflict betrokken te geraken met onze bejaarde burgemeester. De enigen die hier iets aan hebben zijn de advocaten die in opdracht van de gemeente (dus : de burgemeester) de ene zaak na de andere voor een rechtbank moeten verdedigen.