vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

08/04/2011 - Agenda gemeenteraad 12 april 2011

Op 12 april om 20u komt de Affligemse gemeenteraad opnieuw samen. Dit zijn de punten die op de agenda staan, telkens voorzien van wat uitleg:

Eedaflegging

PUNT 1 : onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en tijdelijke aanstelling van een opvolger als gemeenteraadslid

Gezien Chris Troch van mei tot en met september in 't buitenland verblijft, draagt hij tijdelijk zijn mandaat over aan zijn opvolgster, Veerle Huysmans in een procedure die mogelijk is sinds de invoering van het Vlaamse Gemeentedecreet.
Deze procedure is een herhaling van vorig jaar, toen Veerle voor de eerste keer insprong tijdens een afwezigheid van Chris. Leefbaar Affligem optimaliseert daarmee zijn werking in de gemeenteraad.

Politie

PUNT 2 : bekrachtiging besluiten van de burgemeester en van de wd. burgemeester houdende vaststelling tijdelijke verkeersmaatregelen

Financiën

PUNT 3 : budgetwijziging I – gewone dienst – dienstjaar 2011


PUNT 4 : budgetwijziging II – buitengewone dienst – dienstjaar 2011


PUNT 5 : goedkeuring van het interne controlesysteem – module financiële processen

De opmaak van een interne controlesysteem is een zeer omvangrijk en tijdrovend werk. Daarom is het aangewezen een opsplitsing te maken tussen de financiële en de louter administratieve processen. De opmaak van de financiële processen, wegens de mogelijke financiële risico’s, diende prioriteit te krijgen. Het consultancykantoor kreeg hiertoe opdracht. Het resultaat is een lijvig document geworden dat in samenwerking met de diensthoofden is tot stand gekomen. Deze eerste module van de financiële processen heeft reeds betrekking op een belangrijk deel van de gemeentelijke organisatie en activiteiten. Het interne controlesysteem wordt vastgesteld door de gemeentesecretaris, na overleg met het managementteam. Dit gebeurde een laatste keer in de vergadering van het managementteam d.d. 18 maart 2011. De gemeenteraad wordt gevraagd hieraan goedkeuring te verlenen.

PUNT 6 : retributie parkeren in een blauwe zone aanslagjaren 2011-2012

De gemeenteraad keurde in zitting van 14 december 2010 het retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone – aanslagjaren 2011-2012 goed. Op 1 maart 2011 vond er een gespreksronde met de inwoners en de handelaars van de Brusselbaan plaats, waaruit bleek dat het aangewezen is een bewonerskaart en een parkeerkaart voor zaakvoerders in te voeren. De modaliteiten voor het uitreiken van deze parkeerkaarten dienen opgenomen te worden in het retributiereglement, waardoor de aanpassing opnieuw voor goedkeuring voorgelegd dient te worden aan de gemeenteraad. De parkeerkaarten (1 per gezin of per zaakvoerder) worden uitgereikt tegen een tarief van € 25,00 per jaar.

Kerkfabrieken

PUNT 7 : kerkfabriek Sint-Michiel Hekelgem – budget 2011 – akteneming

Het budget 2011 omvat een exploitatie-overschot/tekort van 0 euro en een tekort op de investeringen van 4.069,11 euro. Dit laatste tekort zal worden rechtgezet bij een eerstkomende budgetwijziging van betrokken kerkfabriek.

Intercommunales

PUNT 8 : Intergem - goedkeuring agendapunten voor de algemene vergadering van 23 juni 2011

De Algemene Vergadering van Intergem wordt gepland op donderdag 23 juni 2011 en heeft plaats in Salons De Carlton te Aalst.

PUNT 9 : Intergem – aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering van 23 juni 2011

Voor een algemene of buitengewone statutaire vergadering dient telkens opnieuw één vertegenwoordiger en één plaatsvervangend vertegenwoordiger te worden aangeduid door de gemeenteraad. Voor deze algemene vergadering betreft het dhr. Yvan T’ Kint (vertegenwoordiger) en respectievelijk dhr. Willy Teirlinck (plaatsvervangend vertegenwoordiger).

PUNT 10 : toegevoegd punt - voorstel van Leefbaar Affligem tot toekenning van milieuprijs "de groene pluim"

Meer uitleg volgt op deze site in een extra artikel
 

05/04/2011 - afscheid Kurt Fleming

Op 19 maart verliet Freddie De Maegd ons op 69-jarige leeftijd. De naam zegt u misschien niets, maar zijn artiestennaam, Kurt Fleming, allicht wel. Kurt, zoals hij in Affligem ook bekend stond, was jarenlang actief binnen de Volksunie (voor de jongere lezers: zo’n beetje de voorloper van de N-VA) . Kurt was er bij toen ik destijds tot de Volksunie toetrad (op het filmpje in bijlage zie je hem duidelijk zitten) en viel me al snel op als een man uit één stuk en een overtuigd Vlaming, wars van kuiperijen. Hij was zo iemand op wie je altijd kon rekenen om de partij vooruit te helpen en dat zonder enige verwachting op één of andere compensatie. Dat was, ook toen al, eerder uitzonderlijk.
Kurt woonde tot 2006 in Hekelgem, meer bepaald op Bleregem, toch wel het centrum van de wereld. Ook daar was hij graag gezien, al was het maar omdat één van de gevels van zijn huis een groot schilderij was met daarop al de spreekwoordelijke overdrijvingen die Bleregem bekend maakten. De konijnen die zo groot zijn dat ze de boerenkarren trekken, de ganzen die zo groot zijn dat ze er naar de vliegtuigen pikken, de lampen bovenop de prei, alweer om vliegtuigen te waarschuwen, tuiniers die verloren lopen tussen de sla … dat soort taferelen. Kurt was immers niet enkel een bevlogen en politiek actieve Vlaming. Hij was ook artiest en vooral een wereldberoemde tenor die gedurende een 30-tal jaren zong voor de opera te Gent, Antwerpen en Brussel. Hij trad op over de hele wereld en zong zelfs in de Scala, de beroemde opera van Milaan. Met zijn unieke stem kon hij zowel opera, belcanto, operette als musicals aan. Kurt startte zijn muzikale carrière bij het label Philips als Freddy Flamengo. Onder die naam nam hij een Vlaamse en een Duitse elpee op. Hij studeerde aan de conservatoria van Brugge en Gent. Zijn internationale doorbraak volgde op de eerste prijs in de wedstrijd Internationale Zangkunst in Roubaix in 1968. De artiestennaam Kurt Fleming, die hij vanaf 1969 gebruikte, sloot beter aan bij die internationale carrière. Er volgden nog een vijftal internationale elpees voor Philips en Arcade, die het vooral in Duitsland vlot tot goud brachten. In de jaren tachtig en negentig bleef Fleming elpees en cd's opnemen, maar in eigen land bleef het succes bij het grote publiek uit. Zijn inzet voor de Vlaamse zaak en de daaruitvolgende boycot door sommige zenders en organisatoren was daar helaas niet vreemd aan.
Begin 2011 kreeg Kurt gezondheidsproblemen, maar zijn ijzeren gestel, waar hij zelf overigens heel fier op was, haalde hem door de zware operatie na een slagaderbreuk. Hij leek de goede kant op te gaan, maar werd uiteindelijk uiteindelijk het slachtoffer van de ziekenhuisbacterie en overleed in het Antwerpse Middelheimziekenhuis.

Het ga je goed, Kurt.