vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

08/03/2011 - Agenda Gemeenteraad

Op 15 maart komt de gemeenteraad opnieuw samen. Dit is de (overigens vrij saaie) agenda met wat uitleg bij elk punt.


Punt 1 : algemene mededelingen

- Agentschap voor Binnenlands Bestuur – Afdeling Vlaams-Brabant Brief d.d. 02 februari 2011 van de heer Gouverneur houdende kennisneming van de gemeenteraadsbeslissing d.d.14 december 2010 betreffende de wijziging van de rechtspositieregelingvan het gemeentepersoneel – er is geen reden om schorsend op te treden.

- Agentschap voor Binnenlands Bestuur - Afdeling Vlaams-Brabant Brief d.d. 07 februari 2011 met afschrift van het antwoord van de heer Gouverneur d.d. 04 februari 2011 aan de heer Tim Herzeel in verband met zijn klacht aangaande de gemeenteraadsbeslissing van 09 november 2010 houdende goedkeuring van het inplantingsplan in de overeenkomst “recht van opstal” tussen de gemeente Affligem en de intercommunale Haviland voor uitbreidingswerken administratief centrum. Tegen de beslissing van 10 februari 2010 houdende opstalovereenkomst met Haviland werd geen klacht ingediend. Er werd ook geen ambtshalve toezichts-maatregel genomen. De overeenkomst is dan ook uitvoerbaar aangezien de toezichts-termijn verstreken is. Indien de heer Herzeel van oordeel is dat de overeenkomst nietig is, zal hij deze nietigheid moeten inroepen voor de rechtbank. Het inplantingsplan kadert binnen de uitvoering van deze overeenkomst. Deze beslissing is verder niet onregelmatig en kan dus worden uitgevoerd.

- Agentschap voor Binnenlands Bestuur - Afdeling Vlaams-Brabant Brief d.d. 09 februari 2011 van de heer Gouverneur – kennisenming van de gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 december 2010 houdende vaststelling budget 2011
– er is geen reden om schorsend op te treden.

Punt 2 : bekrachtiging besluiten van de burgemeester houdende vaststelling tijdelijke verkeersmaatregelen

Punt 3 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot aanleg van een parkeerplaats mindervalide – Ternatsestraat 38 bus 2

De politie heeft hieromtrent gunstig advies gegeven en bevestigt dat de aanvraag gegrond is.

Punt 4 : aanduiding van een effectief lid en twee opvolgers van de politieraad

Naar aanleiding van het ontslag van mevr. Karen D’haeseleer als effectief lid van de politieraad en haar opvolgers de mevrouwen Greta Permentier en Denise De Paepe dient
een nieuwe aanstelling te gebeuren.
Raadslid Wiske Bosteels wordt voorgedragen als effectief lid in vervanging van mevr. Karen D’haeseleer. Schepen Yvan T’Kint wordt voorgedragen als 1ste opvolger en raadslid Willy Teirlinck als 2de opvolger.

Punt 5 : kerkfabriek O.L.V.-Bezoeking Essene – rekening 2010 – advies

In uitvoering van de artikelen 54 en 55 §2 van het decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, dient de rekening van de kerkfabriek jaarlijks te worden geadviseerd door het gemeentebestuur, dat het document vervolgens toestuurt naar de Gouverneur. Deze laatste keurt finaal de rekening goed.
De voorliggende rekening 2010 van betrokken Kerkfabriek sluit met volgende totalen:
Overschot exploitatie : 23.411,50 euro
Overschot investeringen : 123,32 euro

Punt 6 : kerkfabriek Sint-Michiel Hekelgem – rekening 2010 – advies

In uitvoering van de artikelen 54 en 55 §2 van het decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, dient de rekening van de kerkfabriek jaarlijks te worden geadviseerd door het gemeentebestuur, dat het document vervolgens toestuurt naar de Gouverneur. Deze laatste keurt finaal de rekening goed. De voorliggende rekening 2010 van betrokken Kerkfabriek sluit met volgende totalen:
Overschot exploitatie : 6.914,05 euro
Overschot investeringen : 30.821,24 euro

Punt 7 : belasting op de afgifte van administratieve stukken – wijziging aanslagjaren 2011 - 2012

Regelmatig wordt door immokantoren de vraag gesteld stedenbouwkundige inlichtingen voor eigendommen gelegen te Affligem te bekomen. Tot op heden werden geen inlichtingen verschaft aangezien het college van burgemeester en schepenen dit in het verleden zo heeft beslist. De kandidaat-kopers kunnen zich steeds wenden tot de balie van onze dienst ruimtelijke ordening om deze inlichtingen in te winnen. De belasting (100 euro) op het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen aan notarissen dient sinds 2009 vooraf te worden betaald waardoor alles veel vlotter verloop en dit geen problemen met zich meebrengt. Het college van burgemeester en schepenen heeft zich in zitting van 22 februari 2011 akkoord verklaard in de toekomst tevens stedenbouwkundige inlichtingen aan immokantoren te verschaffen mits vooraf betaling van de belasting.

Punt 8 : retributie betreffende diensten door gemeentewerklieden bewezen aan particulieren, alsook privé- en openbare organismen – aanslagjaren 2011-2012

In het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2010 met betrekking tot bovenstaande retributie werd de mogelijkheid opgenomen om aan bepaalde instanties, zoals gerechtsdeurwaarders, voorafgaand een provisie op te vragen alvorens in te gaan op hun vraag tot het verlenen van bepaalde diensten. In een mail van 28 februari 2011 meldt de toezichthoudende overheid ons dat deze paragraaf geschrapt dient te worden, gelet op de bepalingen van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen , buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting. Een aanpassing van het gemeenteraadsbesluit dringt zich bijgevolg op.


Punt 9 : goedkeuring gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de beperking van de netto verkoop- en exploitatieoppervlakte van discounters tot maximum 600m²

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 19 oktober 2010 aan de dienst ruimtelijke ordening de opdracht gegeven een ontwerp van verordening op te stellen met betrekking tot beperking netto verkoop- en exploitatieoppervlakte tot 600m² voor discounters.
Op 07 december 2010 heeft het college van burgemeester en schepenen zich akkoord verklaard met het ontwerp betreffende deze verordening. De Gecoro heeft het ontwerp gemeentelijke stedenbouwkundige verordening unaniem goedgekeurd in vergadering van 21 december 2010. Op 31 januari 2011 werd het ontwerp voor advies naar Ruimte en Erfgoed verstuurd. Op 18 februari 2011 ontvingen wij van Ruimte en Erfgoed een brief van 14 februari 2011 met volgend advies: “Het ontwerp van stedenbouwkundige verordening inzake het beperken van de verkoop- en exploitatieoppervlakte van “discounters” wekt vanuit planologisch en stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaren en/of opmerkingen op. De term ‘discounters” is echter niet gedefinieerd in de gemeentelijke verordening. Het is vanuit juridisch oogpunt aangewezen om de stedenbouwkundige verordening aan te vullen met een duidelijke definitie van de term discounters”. De gemeentelijke verordening beperkt de netto verkoop- en exploitatieoppervlakte van discounters tot maximum 600m².

Punt 10 : goedkeuring gratis grondafstand met betrekking tot een verkavelingsaanvraag in de Kruisweg

Het ocmw-Affligem, Driesstraat 11 te 1790 Affligem heeft op 17 december 2010 een verklaring gratis grondafstand getekend voor een oppervlakte van + 8a 50ca. Deze grondafstand heeft betrekking op de verkavelingsvergunning, ingediend door landmeter Philippe Beckwee met bijhorend plan, voor de grond gelegen aan de Kruisweg, kadastraal bekend Affligem 1ste afdeling, sectie C nr. 247/b – 248/a – 251/a – 252/b – 254/a.

Punt 11 : goedkeuring gratis grondafstand met betrekking tot een verkavelingsaanvraag in de Paddeputstraat

De heer Jan Nagels wonende Evangeliestraat 218 te 9220 Hamme heeft op 19 oktober 2010 een verklaring tot gratis grondafstand getekend voor een oppervlakte van + 48 ca.

Deze gratis grondafstand heeft betrekking op de verkavelingsvergunning, ingediend door landmeter Herwid De Smedt met bijhorend plan, voor de grond gelegen aan de Paddeputstraat, kadastraal bekend 2de afdeling, sectie C nr. 152/b – 153/b.

Punt 12 : gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 39 in de deelgemeente Hekelgem

Er werd een aanvraag ingediend om voetweg nr.39 in de deelgemeente Hekelgem gedeeltelijke te verplaatsen. Het betreft de voetweg gelegen tussen de Fosselstraat en de Nieuwe Kassei ter hoogte van de Nieuwe Kassei. Tijdens het openbaar onderzoek werd één bezwaar ingediend. Er wordt voorgesteld aan de Bestendige deputatie om de voetweg gedeeltelijk te verplaatsen mits twee voorwarden te vervullen :
1. breedte van 1,6 m af te staan op de twee percelen langs de Nieuwe Kassei;
2. betaling van de kosten voor het verplaatsen van de voetweg.

Punt 13 : verlenging huurcontract met Mobistar voor het gebruik van de watertoren voor het plaatsen van antennes en telecomkasten

De huurovereenkomst met Mobistar voor het gebruik van de watertoren eindigt op 30 november 2011. Mobistar vraagt om deze overeenkomst te verlengen voor een periode van 15 jaar.

Punt 14 : gezamenlijke aankoop door de gemeente en ocmw van elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en de openbare verlichting

Het huidig contract voor de levering van elektriciteit eindigt op 31 december 2011. Eandis verleent, zoals vorige keer, bijstand aan de gemeentebesturen voor het organiseren van een nieuwe gezamenlijke aankoop van elektriciteit.

Punt 15 : wijze en voorwaarden gezamenlijke aankoop door de gemeente en ocmw van aardgas voor hun installaties en gebouwen

Het huidig contract voor de levering van aardgas eindigt op 31 augustus 2011. Eandis verleent, zoals vorige keer, bijstand aan de gemeentebesturen voor het organiseren van een nieuwe gezamenlijke aankoop van aardgas.

Punt 16 : goedkeuring reglement sociaal wonen

De gemeente kreeg een bindend sociaal objectief toegewezen van 100 sociale huurwoningen, 44 sociale koopwoningen en 2 sociale kavels en dat dit objectief tegen 2020 gehaald dient te worden (behoudens de inhaalbeweging voor sociale huurwoningen, waarvoor men tijd heeft tot 2025). De gemeente wil een goede sociale mix tot stand brengen, hetgeen inhoudt dat ernaar gestreefd wordt dat in elke buurt een gevarieerd aanbod is, wat betreft het type woning (sociale huur, sociale koop, sociale kavels, private huur, private eigendom). Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van reglement van de Interlokale Vereniging Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland goed te keuren.

Punt 17 : aanduiding van de vertegenwoordigers in de bestuurscommissie van de Academie voor Muziek, Woord en Dans “August De Boeck” Asse

Met de gemeenteraadsbeslissing van 13 februari 2007 houdende aanduiding van een effectief lid en een plaatsvervanger in de bestuurscommissie van de Academie voor Muziek, Woord en Dans “August De Boeck” Asse, werden dhr. W. De Donder en mevr. G. Permentier aangeduid als effectief lid in betrokken bestuurscommissie, respectievelijk plaatsvervangend lid in de bestuurscommissie.
Dhr. W. De Donder, burgemeester zal worden vervangen door mevr. L. Steenhoudt, schepen.
 

21/02/2011 - Nieuwe problemen in de Langestraat - nieuw wegdek scheurt

Er zijn van die momenten waarop ik gelukkig ben dat er bij een mandaat als gemeenteraadslid effectief een zetel hoort en dat ik één en ander niet rechtopstaand hoeft te doen. Anders was ik geregeld al eens achterovergevallen van verbazing. Zoals in onderstaand dossier van de Langestraat.

Wie het afgelopen jaar niet onder een rots heeft doorgebracht, weet dat er serieus wat problemen waren bij de oplevering van de werken aan de Langestraat. Of beter gezegd: de niet-oplevering. Er waren/zijn immers zoveel problemen met het geleverde werk, dat Affligem wijselijk besloot de werken niet te aanvaarden, de laatste facturen niet te betalen en de waarborg niet vrij te geven. Zo verbrokkelde het asfalt op sommige plaatsen al na een paar maanden, bleek de fundering van de voetpaden van slechte kwaliteit met nu al verzakkingen tot gevolg, bleek de grote betonnen kamer voor de rioleringen, midden in het wegdek aan het kruispunt met de Mazitsstraat, langzaam weg te zakken en moet er ergens iets misgelopen zijn met de nieuwe aansluitingen op de rioleringen vermits in flink wat huizen sindsdien de ietwat oncomfortabele geur van stront hangt.

Wat betreft de vervelende geur geeft het gemeentebestuur nog altijd niet thuis en is de hete aardappel doorgeschoven naar de TMVW (via productlijn AquaRio), die beweert dat er niets aan de hand is. Benieuwd of ze er ook zo zouden over denken indien het in hn nieuwe kantoren zo zou stinken.

Wat alle andere tekortkomingen betreft, heeft het gemeentebestuur besloten niet te eisen dat alles wordt afgeleverd zoals afgesproken in de aanbesteding. Men koos voor een compromis dat er voornamelijk uit bestaat dat Affligem toegeeft en de aannemer minder verplichtingen heeft. Enfin, daar heeft het alle schijn van. Zeker ben ik immers niet. De meerderheid onderhandelt met de aannemer over een dading, een document waar beide partijen in een geding afspreken één en ander te regelen en, belangrijk, nadien daarover niet meer mogen voor een rechtbank dagen.

Wat er in die dading staat, weet ik immers niet. En dat is raar, gezien ik als lid van de commissie openbare werken én als bewoner van de straat toch enige toegevoegde waarde zou kunnen bieden.

De dading is nog niet officieel (ze moet gelukkig door de gemeenteraad goedgekeurd worden) maar ze is wel al klaar. Enfin, dat beweerden tijdens de vorige gemeenteraad zowel de oude als de nieuwe burgemeester toch. De schepen van openbare werken was helaas niet aanwezig op de zitting en niemand van zijn collega's had zich voldoende laten briefen over deze toch wel belangrijke zaak. Alvast dit stukje van het dossier wordt dus zeker vervolgd.

Maar er is meer ...

Nu het asfalt zijn eerste winter achter de rug heeft worden nieuwe gebreken duidelijk. Het asfalt scheurt in de lengte van de straat ...

Je hoeft geen bouwkundig ingenieur te zijn om te weten wat er dan volgt: volgende winter vocht in de scheuren, vriezen, scheuren worden lang gerekte putjes, asfalt verkruimelt op de randjes en voor je 't weet heb je lange putten. Da's nog enigszins te verstaan in een oud wegdek maar na nog niet eens 12 maanden ... dat is toch écht wel niet aanvaardbaar meer.

Volgens de oude burgemeester zouden die scheuren niet in de dading opgenomen zijn en dus onder de gewone garantie van de aannemer vallen. Die zou ze met andere woorden moeten repareren. Het sleutelwoord is hier natuurlijk "zouden". De oude burgemeester heeft zich in 't verleden al een paar keer "vergist" tijdens de zitting van de gemeenteraad (de meerderheid weigerde niet zomaar om de zittingen op te nemen en op het internet te gooien voor iedereen die iets wil gaan nakijken) en het ontwerp van dading werd niet aan de commissieleden voor openbare werken doorgegeven. Afwachten dus.

In 't beste geval zitten we met een slecht aangelegde Langestraat die een dikke 3 miljoen heeft gekost en waar we vanaf 2012 zelf de verzakte voetpaden moeten herstellen en waar we zullen mogen procederen om ieder putje in het nieuw aangelegde wegdek door de verantwoordelijke aannemer te laten herstellen. In 't slechtste geval lukt zelfs dat laatste niet en moeten we ook dié werken nog zelf betalen. En dan hebben we nog niet eens een idee van wat er onder de grond allemaal verkeerd is gelopen.

Naar mijn bescheiden mening is de kans dat onze gemeentelijke schatkist en de bewoners van de Langestraat hier alsnog zonder schade uitraken, dan ook kleiner dan dat Michael Jackson postuum La Esterella zwanger maakt.

Raar dat Steve Stevaert dààr niets over vertelde tijdens zijn speech bij 't feestje van Walter ... ach, Richard Wagner liet het "Die Meistersinger von Nürnberg" al uitroepen ... Wahn, Wahn, überall Wahn!
http://www.tim.vu/pers/93.jpg