vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

13/09/2010 - Geen blanco cheque voor overnemer rustoord

Dat Affligem krap bij kas zit, schijnt enkel de oppositie te beseffen. Onze spaartegoeden verdwijnen als sneeuw voor de zon en worden gespendeerd aan bouwprojecten en nieuw extra personeel. Kortom: het zijn lopende kosten waar je niet meer onderuit kan, de komende jaren. Op die manier kunnen we nu al zeggen dat de bodem van de Affligemse schatkist tegen 2013 zichtbaar zal zijn.

Daarom protesteert Leefbaar Affligem tegen de nieuwe financiële aderlating die de meerderheid van CD&V, N-VA, Visie, OLA en LDD op stapel heeft staan. Op de ocmw-raad werd hun plan voor een nieuw rustoord voorgesteld. Waren we het roerend eens met de meerderheid over het feit dat er iets moest gebeuren in dit dossier, dan zijn we het roerend on-eens over de manier die de meerderheid daarvoor gekozen heeft.

Chris Troch, gemeenteraadslid voor Leefbaar Affligem: “Om heel duidelijk te zijn: Affligem is te klein en mist de kennis om in eigen beheer een rustoord zoals dat tegenwoordig uitgebaat dient te worden, aan te houden. Daarmee zitten we op dezelfde lijn als die van de meerderheid. Da's overigens vrij nieuw want CD&V voerde in 2006 campagne voor een eigen rustoord. Ik wil maar zeggen, we waren verheugd over de bocht van CD&V en consoorten en volgden met gezonde interesse hun zoektocht naar een partner uit de privé sector die met Affligem in zee wilde gaan om voor dat nieuwe rustoord te zorgen.
De meerderheid is van mening die partner gevonden te hebben in de firma “Groep Woon- en Zorgcentra Halle” en legde het gesloten akkoord voor aan de ocmw-raad. En daar heeft Mark De Backer, ons ocmw-raadslid, het dus in naam van Leefbaar Affligem afgekeurd, na een interpellatie waarin de voorzitter van het ocmw heel open alle details meedeelde.”

Ook in de gemeenteraad, waar het deze week wordt voorgelegd, zullen Chris Troch en Tim t’ Kint, de gemeenteraadsleden voor Leefbaar Affligem, tegen stemmen.

Tim t’ Kint: “Kijk, in een akkoord werk je met "geven en nemen", tot beide partijen in het contract zich gelukkig voelen bij de gesloten overeenkomst. En dat is hier duidelijk niet het geval. Zo geeft Affligem alle échte invloed op de beslissingen op. Immers, 2/3e van de macht ligt bij de privé partner zodat Affligem eigenlijk nooit meer iets kan doorduwen. Of iets kan tegenhouden.”

Mark De Backer, ocmw-raadslid voor Leefbaar Affligem: “De Affligemse onderhandelaars kregen in ruil voor deze strategische toegift, een naar eigen zeggen belangrijke concessie: inwoners van Affligem die resident zouden willen worden, krijgen voorrang op kandidaat residenten van buiten de gemeente. Alsof dàt een concessie is ... voor zo'n privé partner is het belangrijk dat zo'n rustoord vol zit. En of dat dan iemand van Affligem is of pakweg Liedekerke of Erembodegem, dat maakt hen niks uit. Het is met andere woorden helemaal geen concessie.”

“Maar het wordt nog erger”, vult t’ Kint aan. “De verhoudingen in het bestuur van het nieuwe rustoord worden normaalgezien vastgesteld op basis van wat beide partijen gaan inbrengen. Je zou dus verwachten dat men eerst becijferd heeft hoeveel elk inbrengt en dat nadien omzet naar aantal stemmen in het bestuur. En in theorie is dat ook zo gebeurd en is men dus op die 1/3e voor de gemeente en 2/3e voor de privé partner gekomen.

Mààr ... wat blijkt wanneer we één en ander gaan nakijken?

De inbreng van Affligem werd geschat op € 716.690 en bestaat uit de waarde van een vergunning voor 96 bedden. De inbreng van de privé partner bleek te bestaan uit het wazige en wollige "Beleid, strategie en coördinatie nieuwbouw woonzorgcentrum" en "Het exploitatiemanagement voor woonzorgcentra, versterkt met een sociale, bedrijfsmatige, economische en relationele samenwerking met een aanwezige woonzorgcentra-groep in de regio, alsook de know-how en de beleidservaring omtrent de effectieve uitbating van woonzorgcentra te Vlaanderen, en dit zowel via de functie van de afgevaardigden als via de functie van de algemene directie en het dagelijkse management" en werd begroot op ... precies het dubbele van de inbreng van Affligem : € 1.433.380. En dat is op z’n minst gezegd bizar. In tegenstelling tot de inbreng van Affligem kan men namelijk helemaal niet objectief staven hoe deze bedragen tot stand gekomen zijn : men heeft de som gemaakt om ze te doén kloppen met het gewenste resultaat.

En dàt is gefoefel.”

Maar dat is nog niet alles. Mark De Backer onthult dat de grond waarop het nieuwe rustoord zal gebouwd worden gewoon cadeau gegeven is “in erfpacht” aan de privé partner, de waarde ervan werd namelijk niet opgenomen in de evaluatie van de inbrengen. “En als kers op de taart zal ook de gemeente bij opstart van het project een eenmalige bijdrage toekennen aan de vzw, het bedrag daarvan is in overleg tussen het gemeentebestuur en de bestuursleden van de vereniging nog nader te bepalen - en werd oh verrassing - ook niet meegeteld.”

Dit akkoord kost Affligem met andere woorden een rib uit het lijf. Of twee ribben, want een aantal belangrijke kosten zijn dus nog niet gekend.

Wie dit akkoord zo goedkeurt, tekent met andere woorden een blanco cheque.

Leefbaar Affligem kan zich niet van de indruk ontdoen dat de lat door CD&V en co deze keer wel zeer laag gelegd werd. CD&V lijkt tot onze verbazing het rustoord gewoon te willen afstoten. Zelfs al gaat dat ten koste van de Affligemse schatkist.

Zou dat kunnen liggen aan het feit dat we op twee jaar staan van nieuwe verkiezingen, en men ten allen prijze met een resultaat naar de kiezer wil stappen? Of hoe met partijpolitieke belangen kan laten primeren op het algemeen belang.

Zoals gezegd zal Leefbaar Affligem om precies die reden ook in de gemeenteraad tégen stemmen en zal er gekeken worden welke verdere stappen we nog kunnen zetten om er voor te zorgen dat er wel degelijk een nieuw rustoord komt maar dan zonder de financiële aderlating waar we met dit akkoord op afstevenen.
 

12/09/2010 - Agenda Gemeenteraad 14/09

Op dinsdag 14 september vergadert de gemeenteraad voor het eerst na de zomer. Op de agenda staan een paar punten die wat meer aandacht waard zijn. De financiering door de gemeente van de kerkfabrieken, bijvoorbeeld. Of de aanpassing van het reglement op het gebruik van pony- en paardenterrein; nog maar eens een aanwerving van een personeelslid; het nieuwe jeugdwerkbeleidsplan en last but not least een bedenkelijk voorstel over het nieuwe rustoord.
Meer hierover én over alle andere punten kan je hieronder lezen.
Zin om eens te komen kijken? Dat kan ook: iedereen is welkom in de raadszaal van het gemeentehuis om 20u.

Agenda:

PUNT 1 : algemene mededelingen

PUNT 2 : politionele mededelingen

De burgemeester zal tijdens de zitting deze mededelingen doen.

PUNT 3 : bekrachtiging van een hele lijst besluiten van de burgemeester met betrekking tot tijdelijke verkeersmaatregelen in de afgelopen maanden

PUNT 4 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot kruispunt Spoorweglaan/Kaaistraat – uitbreiding onderbroken witte lijnen

Om het parkeren in deze onoverzichtelijke bocht tegen te gaan worden witte onderbroken witte lijnen aangebracht vanaf woning nummer 1 in de Spoorweglaan tot en met woning nr. 46 in de Kaaistraat. Op deze wijze wordt de gevaarlijke situatie aldaar beperkt, een recentelijk
ongeval heeft er voor gezorgd dat deze maatregel genomen wordt.

PUNT 5 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de Driesstraat – “Driesplein” – verhoogde inrichtingen

De verhoogde inrichting is aangelegd overeenkomstig het koninklijk besluit van 09 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg bestemd om de maximum snelheid te beperken tot 30 kilometer per uur en van de
technische voorschriften waaraan die moeten voldoen.

PUNT 6 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de
Bellestraat – openbare parking naast evenementenhall Bellekouter

Op de openbare parking vooraan het gemeentehuis in de omgeving van de evenementenhall dienen verkeersmaatregelen genomen te worden om de openbare orde te handhaven. Er wordt o.a. éénrichtingsverkeer voorzien, parkeerplaatsen voor minder-validen, de schoolbus en zonale verkeersborden aangebracht.

PUNT 7 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de
Molenstraat tussen de Bellestraat en de Eksterenberg – uitgezonderd plaatselijk verkeer

Gezien de Molenstraat door vele weggebruikers wordt gebruikt als sluipweg om de op- en afritten van de E40 te bereiken is er een grote toename van verkeer in deze straat en komt de verkeersveiligheid in het gedrang. Vroeger werd deze verbindingsweg enkel gebruikt door voertuigen van de plaatselijke bevolking en landbouwvoertuigen. Het is dan ook aangewezen in deze straat “uitgezonderd plaatselijk verkeer” toe te passen.
Ik snap de redenering wel, maar de officiële motivatie loopt wat mank, vrees ik. Als je alle wegen "plaatselijk verkeer" moet maken waar vroeger (wanneer is dat, vroeger?) enkel plaatselijke bevolking en landbouwers doorreden, dan heb je in Affligem nog hooguit 4-5 straten over ...

PUNT 8 : kerkfabriek O.L.V.-Bezoeking Essene – meerjarenplan 2008-2013 – wijziging – goedkeuring

In uitvoering van het Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, dient ieder Kerkbestuur een Meerjarenplan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.In concreto betreft het een meerjarenplanning over de periode 2008-2013. Daar er in het licht van diverse geplande en/of niet-geplande investeringsprojecten nieuwe – gewijzigde – afspraken werden geformuleerd tussen beide besturen, diende bijgevolg het Meerjarenplan 2008-2013 te worden gewijzigd, respectievelijk geactualiseerd.
In de jpegs naast dit artikel ziet u een geactualiseerd overzicht van de respectievelijke cijfers zoals opgenomen in voorliggende wijziging van het Meerjarenplan 2008-2013 van het Kerkbestuur O.L.V.-Bezoeking Essene.PUNT 9 : kerkfabriek O.L.Vr.-Bezoeking Essene – budget 2011 – akteneming

PUNT 9 : kerkfabriek O.L.Vr.-Bezoeking Essene – budget 2011 – akteneming

In uitvoering van het Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, dient ieder Kerkbestuur een (jaarlijks) Budget ter beschikking te stellen van het gemeentebestuur. Betrokken budget bestaat uit een exploitatiebudget alsook een investeringsbudget. Daar overeenkomstig artikel 48 van voormeld Decreet van 07 mei 2004 gesteld wordt dat indien de gemeentelijke bijdrage zoals opgenomen in het voorliggend Budget – c.q. 2011 – binnen de grenzen valt van het bedrag zoals opgenomen in het goedgekeurde Meerjarenplan, de gemeenteraad louter dient akte te nemen van het Budget. Het Budget 2011 omvat alvast een exploitatie-overschot/tekort van 0 euro evenals een overschot/tekort op de investeringen van 0 euro.

PUNT 10 : huishoudelijk reglement gemeentelijke paarden- en ponyterreinen – wijziging

Volgens het huidige reglement kunnen niet-inwoners die geen lid zijn van een Affligemse paardenvereniging niet terecht op de gemeentelijke paardenterreinen. De sportraad stelt voor om niet-inwoners naar analogie met de visvijver ook toe te laten. Leden van Affligemse paardenvereniging betalen 25 euro abonnement. Inwoners (geen lid van paardenvereniging) betalen 50 euro. Niet-inwoners (geen lid van paardenvereniging) betalen 75 euro.

PUNT 11 : onderhandse verkoop van een grondoverschot aan de Ternatsestraat

Een resterende grondoverschot , gelegen langs de Ternatsestraat – perceel - 2de afd. – sectie B nr. 254x - met een oppervlakte van 47 ca en palende aan de hierna vermeld eigenaars wordt onderhands verkocht aan 1 dorpsgenoot en 2 Ninovieten. Het goed zal verkocht worden tegen de prijs van € 9.400.

PUNT 12 : aanwervingsvoorwaarden van technisch assistent - vrachtwagenbestuurder

Met het oog op de aanwervingsprocedure van de functie van vrachtwagenbestuurder dienen de aanwervingsvoorwaarden door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Overeenkomstig de artikelen 57 § 3, 2° en 106 van het gemeentedecreet behoort het voortaan tot de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen om personeel aan te stellen (en te ontslaan), behoudens de functies waarin door of krachtens de wet of het decreet die bevoegdheid is opgedragen aan de gemeenteraad (c.q. gemeentesecretaris en financieel beheerder). Benevens de algemene en klassieke aanwervingsvoorwaarden, worden de aanwervingsvoorwaarden als volgt gestipuleerd : in het bezit zijn van een rijbewijs C.


PUNT 13 : invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor gemeentelijke contractuelen personeel – goedkeuring bestek opgemaakt door RSZPPO

Tijdens de gemeenteraad van 09 maart 2010 werd de intentieverklaring m.b.t. de invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden goedgekeurd, evenals de aanduiding van de RSZPPO als opdrachtencentrale in dit dossier volgens de wetgeving overheidsopdrachten. Met de tweede gemeenteraadsbeslissing in dit dossier zal het aanvullend pensioenstelsel thans effectief kunnen worden ingevoerd. Deze tweede gemeenteraadsbeslissing vormt ook –
samen met het kaderpensioenreglement –, het lokale pensioenreglement. Met deze beslissing verbindt het bestuur zich op bindende wijze tegenover zijn contractueel aangestelde personeelsleden. Tegelijk zal ook het bestek “Opdracht voor het administratieve en financiële beheer van een groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelseden van de toegetreden lokale besturen” dat door RSZPPO – als opdrachtencentrale in dit dossier – werd geschreven, goedgekeurd. De procedure zal worden afgesloten met de gunning door het college aan de
verzekeringsinstelling die door de RSZPPO zal worden voorgesteld.

PUNT 14 : goedkeuring oprichting van publiekrechtelijke vereniging in toepassing van titel VIII – hoofdstuk II volgens het ocmw-decreet van 19 december 2008 – vaststelling van de statuten + bijlagen

Dit punt is wat gemaskeerd als een technische kwestie (vandaar de wollige titel en tekst) maar had evengoed aangeduid kunnen worden als "voorstel tot afstoten van rustoord". Later meer hierover op deze webstek.

Overeenkomstig art. 220, lid 1 van Titel VIII, “Externe verzelfstandiging en samenwerking” wordt uitdrukkelijk bepaald dat de (met reden omklede) ocmw-raadsbeslissing tot oprichting van een vereniging, evenals de statuten van de vereniging alsook de bijlagen die er krachtens de statuten integraal deel van uitmaken, zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad. Alsook aan de goedkeuring van de Vlaamse Regering (i.c. “bijzonder goedkeuringstoezicht”). In art. 221 van het ocmw-decreet wordt ook duidelijk gepreciseerd welke elementen formeel dienen te worden opgenomen en vermeld in betrokken statuten van de vereniging. In samenlezing met de bepalingen van art. 220 lid 1, zullen dus eveneens de (ontwerp)statuten alsook de bijlagen ervan, het onderwerp uitmaken van goedkeuring door de gemeenteraad, respectievelijk de Vlaamse Regering.

PUNT 15 : goedkeuring jeugdbeleidsplan 2011-2013

Dit voorstel van jeugdbeleid voor de komende drie jaar kwam tot stand na uitgebreide bevraging van de doelgroep en specialisten ter zake (politie, ocmw, drugs-en alcoholpreventiemedewerker, ouders, directies en leerkrachten van scholen). Om subsidies te verkrijgen van de Vlaamse Regering, dient het jeugdbeleidsplan, goedgekeurd door de gemeenteraad, aan de afdeling Jeugd te worden toegestuurd.