vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

07/05/2010 - Agenda gemeenteraad 11 mei + woordje uitleg per punt

Op dindsdag 11 mei vergadert de gemeenteraad opnieuw in de gemeentelijke raadszaal en dat om 20u. Hieronder staan de te bespreken punten, telkens met een woordje uitleg.

PUNT 1 : voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Ingevolge het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening moet elke gemeente een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vaststellen. Dit plan richt zich naar het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het provinciaal ruimtelijk structuurplan van de provincie waarbinnen de gemeente ligt.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in samenwerking met het studiebureau Arcadis VDS het ontwerp opgemaakt. Het bestaat uit een informatief, richtinggevend en een bindend gedeelte.
Het ontwerp werd met de hogere besturen in plenaire vergadering besproken en de GECORO bracht tevens advies uit. De gemeenteraad is bevoegd om het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorlopig vast te stellen. Binnen de 30 dagen volgt dan een openbaar onderzoek.
Het finale dossier dat nu voorligt werd rijkelijk laat aan de raadsleden bezorgd waardoor ik me afvraag of we 't niet beter volgende maand stemmen ipv nu zodat we allen wat meer tijd hebben om 't na te lezen.

PUNT 2 : bekrachtiging besluiten van de burgemeester en de waarnemende burgemeester met betrekking tot tijdelijke verkeersmaatregelen

Volgende besluiten met betrekking tot tijdelijke verkeersmaatregelen dienen bekrachtigd te worden :

- werken Broekstraat 32 – Belgacom
- ondergrondse aansluiting Nieuwe Kassei 61 – Belgacom
- heraanleg van de Fosselstraat
- wegeniswerken Brusselbaan – fase zuid/noord – doorsteek ter hoogte van Molenberg
- wegeniswerken Brusselbaan – fase zuid/noord – doorsteek ter hoogte van Fosselstraat - richting Abdij
- wegeniswerken Brusselbaan – fase zuid/noord – doorsteek wegvak ter hoogte van de Fosselstraat – richting Kerkstraat
- wegeniswerken Brusselbaan – fase zuid/noord – doorsteek ter hooge van Leenweg
- wegeniswerken Brusselbaan – fase zuid/noord – doorsteek ter hoogte van Kerkstraat
- wegeniswerken Brusselbaan – fase zuid/noord – doorsteek ter hoogte van Grobbestraat
- wegeniswerken Blakmeers – diverse locaties - sleufwerken
- rioleringswerken Driesstraat/Portugeesstraat
- plaatsen van container Bleregemstraat 73
- wegeniswerken in de Brusselbaan – fase zuid/noord – doorsteek ter hoogte van de Fosselstraat – verlenging
- herstellingen rioolaansluitingen Blakmeers – diverse locaties
- inrichting evenement Geertruidebaan
- graafwerken Domentveldstraat 44 - Belgacom
- levering van meubelen Krommaertweg 6
- plaatsen container Daalstraat 62
- graafwerken Boonhof 16 – Belgacom
- graafwerken Ternatsestraat 161 – Belgacom
- werken Lombeekstraat
- aanbrengen van wegmarkeringen Hekelgem/kerkplein
- aanbrengen van wegmarkeringen Essene/kerkplein.

PUNT 3 : verslag van de politiezone Tarl 2009 – voorstelling jaaractieplan 2010 – veiligheid en politiefuncties

De heer korpschef Eric Uyttersprot zal ter zitting verslag uitbrengen. Helaas kregen de raadsleden dit verslag niet vooraf ter inzage zodat we alle opmerkingen en vragen ter plekke moeten ophoesten. De korpschef komt volgende keer immers niet terug om op de vragen te antwoorden. Tenzij ik hem kan overtuigen.

PUNT 4 : Tmvw – goedkeuring statutenwijziging

Met het oog op de verdere ontwikkeling van de Tmvw wordt voorgesteld de statuten van deze vereniging aan te passen, een vooral technische aangelegenheid.

PUNT 5 : gratis bedeling van seizoensfruit op het gemeentehuis – uitgewerkt voorstel

In navolging van de gemeenteraadsbeslissing van 09 februari ll. houdende het gratis ter beschikking stellen van seizoensfruit op het gemeentehuis (voorstel van raadslid Chris Troch van Leefbaar Affligem), heeft de dienst gezondheid en preventie volgend voorstel uitgewerkt voor gemeente en ocmw :

Wekelijks wordt een gratis stuk seizoensfruit voorzien op dinsdag voor alle werknemers
Het fruit wordt door de leverancier op het gemeentehuis bezorgd. Volgende leveranciers zijn aangesproken :

- Spar Leen – Ternatsestraat 82/1 – 1790 Affligem – 02/582.61.82
- Groenten en Fruit ’t Zonneke – Brusselbaan 174 – 1790 Affligem – 053/66.74.49
- De Loods – Ouden Dendermondsesteenweg 37 – 9300 Aalst (lokaal punt : Domentveldstraat 17 – 1790 Affligem) – 053/77.65.72.

Er wordt een mand voorzien per volgende locaties:

- onthaal
- gemeentehuis gelijkvloers
- gemeentehuis eerste verdieping
- werkliedenarsenaal
- sportdienst
- cultuurzaal
- bibliotheek
- ocmw rusthuis
- ocmw poetsdienst
- ocmw administratie.

De kostprijs op jaarbasis wordt geraamd op 3.000 euro. De gemeente en het ocmw delen deze kostprijs volgens het aantal personeelsleden in eigen beheer.

Vraag die ik me nog wil stellen bij deze invulling van het voorstel van collega raadslid Troch, is of er aan compostering is gedacht van het afval. Iets waar de Affligemse compostmeesters anders zonder probleem zullen bij willen helpen, vermoed ik.

PUNT 6 : vernieuwen van openbare verlichting en ondergronds brengen van het laagspanningsnet in de Aalsterse Dreef

In het kader van de aanleg van een fietspad in de Aalsterse Dreef zal ook de openbare verlichting worden vernieuwd;

Gezien de openbare verlichting geplaatst wordt op de grens met de stad Aalst zullen de kosten gedeeld worden;

Het deel ten laste van de gemeente Affligem wordt geraamd op een louter indicatief be¬drag van € 33.117,60 voor het ondergronds brengen van het laagspanningsnet en € 69.807,88 (incl. btw) voor de openbare verlichting.


PUNT 7 : motie “De tijd dringt” – Milleniumdoelstellingen tegen 2015.

Motie waarin de gemeenteraad alle overheden oproept de milleniumdoelstelling te verwezenlijken. Ik zal allicht één opmerking maken en dat is dat de formulering in één artikel wordt aangepast. Er staat immers dat we ons als gemeenteraad scharen achter de duizenden burgers die hiervoor zullen betogen op 10 september 2010. Tenzij de basistekst van die betoging klaar en duidelijk is en niet meer kan worden aangepast, lijkt het me niet verstandig je op voorhand al ergens toe te engageren. Stel dat die betoging oproept om pakweg 20% van het BNP aan ontwikkelingshulp te geven (extreem voorbeeld, I know), dan wil ik me daar niet achter scharen. Daarnaast lijkt de omschrijving van duizenden burgers me ook wat precies. Ik heb geen idee hoeveel volk er die dag zal komen opdagen. Best dus niet zo omschrijven.
De opstellers van deze motie hebben zich een beetje laten gaan in hun enthousiasme maar mits wat verduidelijking, steun ik hen graag.

PUNT 9 is toegevoegd door VB (steun aan degenen die weigeren mee te werken aan de verkiezingen en daarvoor geboet worden - een punt dat met de vorige verkiezingen ook voorgesteld én goedgekeurd werd)

PUNT 10 is mijn voorstel om de zittingen van de gemeenteraad in de nabije toekomst uit te zenden op het internet en nadien de opnames ook aan te bieden op de webstek van de gemeente (zie verderop op deze site in een aparte blikvanger)

PUNT 11 is mijn voorstel om als gemeente uit de Rand en BHV om net als de vorige verkiezingen te laten weten aan de gouverneur en de minister van BiZa dat we geen verkiezingen wensen te organiseren. Een stelling die we dus voorheen ook al aangenomen hebben waardoor het in principe ook deze keer allemaal zal moeten georganiseerd worden op bevel van de gouverneur en niet van de Affligemse gemeenteraad.
 

04/05/2010 - Bedenkingen bij de illegale verkiezingen

We gaan naar illegale verkiezingen. Daar is al veel over gezegd en geschreven maar weinigen deden dat zo precies en duidelijk als Bart Maddens, politicoloog aan de KU Leuven. Ik neem dan ook graag zijn opiniestuk over dat recent in De Standaard verscheen. Aanleiding daarvoor is dat ik in de volgende gemeenteraadszitting zal voorstellen dat onze gemeente ook deze keer niet zal meewerken aan de organisatie van de verkiezingen en dat desnoods zal overlaten aan de gouverneur. Als die dat al wil doen, natuurlijk.

Bart Maddens in De Standaard: “Het was jarenlang volstrekt ondenkbaar, maar het wordt binnenkort realiteit: we gaan naar manifest illegale verkiezingen. Als niet-jurist kan ik het mij veroorloven om aan de zijlijn geamuseerd toe te kijken hoe de constitutionalisten hierover de meest uiteenlopende meningen verkondigen. Niet zozeer over het feit dat deze verkiezingen ongrondwettelijk zijn (daarover is zowat iedereen het eens), wel over de praktische consequenties daarvan. Volgens sommigen is er geen vuiltje aan de lucht. Volgens anderen dreigt de complete institutionele chaos, met als gevolg de automatische geboorte van de Vlaamse staat (aldus de socialistische grondwetspecialist Johan Vande Lanotte in 2006). Als wetenschapper ben ik de politici in zekere zin dankbaar dat ze nu toch door de zure appel heen willen bijten. Want op die manier organiseren ze een ongemeen boeiend juridisch experiment. Nu zullen we empirisch kunnen vaststellen wie uiteindelijk gelijk krijgt. De weddenschappen zijn geopend.

Maar politiek gezien is de hamvraag natuurlijk op welke manier het illegale karakter van deze verkiezingen zal afstralen op de verkiezingscampagne. Het is een gemakkelijke voorspelling dat de traditionele partijen al het mogelijke zullen doen om, naarmate de verkiezingen naderen, de aandacht van de kiezers zoveel mogelijk af te leiden naar niet-communautaire thema's. Dat een politica met een zeer laag communautair profiel het boegbeeld wordt van de CD&V-campagne wijst nu al duidelijk in die richting.

Hoe zou het ook anders kunnen? Als we één ding met zekerheid weten over het effect van de campagne op het kiesgedrag, dan is het wel dit: de partij die haar thema tot inzet van de kiesstrijd kan maken, wint de verkiezingen. Daar hoeft verder geen tekeningetje bij te worden gemaakt, en dat weten de gevestigde partijen ook. Door het communautaire cataclysme dat we vandaag beleven lijkt het haast ondenkbaar dat de partijen de aandacht van de kiezers nog op andere thema's zouden kunnen vestigen. In het verleden hebben ze nochtans bewezen dat ze daar, met enige hulp van de media, tot op zekere hoogte toe in staat zijn. Ook in 1987 en 1991 werden de verkiezingen voorafgegaan door een ongemeen heftige communautaire aardschok. Maar toch trad er in die twee gevallen vrij snel een soort van ‘normalisering' op: de traditionele partijen konden overgaan tot de orde van de dag door de campagne-schijnwerpers op de sociaaleconomische thema's te richten.

Dit zou wel eens opnieuw kunnen gebeuren. Alleen is er dat ene vervelende detail: deze verkiezingen zijn illegaal. Ik verwacht dat er binnen de Vlaamse Beweging een performante juridische taskforce zal worden opgericht die op alle mogelijke manieren zand zal proberen te strooien in de verkiezingsmachinerie. Wellicht zullen er daarbij drie fronten worden geopend. Er zal vooreerst de boycotactie zijn door de burgemeesters in de rand. Daarnaast zal het aantal dienstweigeraars (burgers die weigeren te zetelen als voorzitter of bijzitter in een kies- of telbureau) ongetwijfeld groter zijn dan ooit. En ten slotte zal allicht worden geprobeerd om de verschillende overheidsbeslissingen die nodig zijn om de verkiezingen te organiseren, aan te vechten voor de rechtbank. Dat laatste is allesbehalve evident, en wellicht zullen de flaminganten de organisatie van de verkiezingen niet kunnen verhinderen, net zo min als de goedkeuring van de geloofsbrieven door het illegaal verkozen parlement. Punt is echter dat deze juridische heibel het voor de partijen moeilijk, zo niet onmogelijk, zal maken om de campagne in een normale sociaaleconomische plooi te doen vallen. Het campagnenieuws zal dag in dag uit worden gedomineerd door vragen als: wat heeft die rechtbank beslist in eerste aanleg, wat heeft die rechtbank beslist in beroep, hoeveel burgers weigeren te zetelen, waar komt de organisatie van de verkiezingen in het gedrang? Probeer in die omstandigheden maar eens een normale campagne te voeren en ervoor te zorgen dat de kiezer BHV uit zijn hoofd zet.

Maar zelfs los van deze juridische problematiek is het nog maar zeer de vraag of de traditionele partijen er dit keer even gemakkelijk van af zullen komen als in 1987 en 1991. Want in vergelijking met toen wegen de radicaal-Vlaamse partijen (met 37,1procent in 2009) veel zwaarder door, en zullen ze een veel grotere stempel kunnen drukken op het verkiezingsgebeuren. Daardoor zal het extra moeilijk zijn voor de traditionele partijen om een aantal netelige communautaire vragen uit de weg te gaan. Zal CD&V er zich opnieuw duidelijk toe engageren (zoals in 2007) om geen federale regering te vormen zonder een politiek akkoord over een grote staatshervorming? Zullen de partijen durven te beloven aan de kiezer om niet nog eens in een federale regering te stappen die geen meerderheid heeft aan Vlaamse kant? Ik kijk met spanning uit naar de antwoorden. Want die zullen in hoge mate bepalend zijn voor de regeringsvorming nadien.

Het zou mij niet verbazen mochten er nu al heimelijke plannen worden gesmeed om na de verkiezingen snel een soort van noodregering op de been te brengen met een beperkt niet-communautair programma. Kwestie van de meubels van het Europese voorzitterschap te redden en het gevaar af te wenden van een speculatie tegen de Belgische overheidsobligaties.

Zeker als men erin slaagt om probleemloos de kaap te nemen van illegale verkiezingen, zou de druk om een grote staatshervorming te realiseren wel eens snel kunnen verdwijnen. Dan is opnieuw, zoals tijdens het voorbije jaar, alle hoop gevestigd op de Vlaamse regering. Die kan via een assertief beleid stokken in de wielen steken van de federale noodregering. Of het zou moeten zijn dat het neo-unitaire noodscenario ook inhoudt dat de N-VA uit de Vlaamse regering wordt gewipt en wordt vervangen door de Open VLD.

Mooie plannetjes allemaal. Maar het zou niet de eerste keer zijn dat de Vlaamse kiezer die pre-electorale kaartenhuisjes krachtig omver blaast. Dat het dit keer illegale verkiezingen zijn zal daar niets aan veranderen, wel integendeel.