vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

09/12/2009 - Leefbaar Affligem maakt intrede in OCMW-raad

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 trokken Leefbaar Affligem en Vlaams Belang samen op één lijst naar de kiezer. De samenwerking eindigde een jaar later maar voor opvolging in zowel de gemeenteraad als de ocmw-raad heeft die oude samenwerking nog steeds gevolgen. Dat werd onlangs duidelijk toen Inge De Winne van VB besloot om haar ontslag in te dienen als ocmw-raadslid. Degenen die haar mochten opvolgen, beide van VB, lieten weten het mandaat niet te willen opnemen.

Daardoor zou Veerle Huysmans van Leefbaar Affligem haar intrede maken in de ocmw-raad.

Op de gemeenteraad van 8 december werd nu ook het ontslag van Inge De Winne als opvolger in de gemeenteraad gemeld. Anders dan bij de ocmw-raad speelt bij het opvolgerschap in de gemeenteraad het aantal voorkeursstemmen dat kandidaten haalden waardoor dankzij het vertrek van Inge ook hier Veerle de eerste opvolger is geworden. Daarom heeft Veerle, samen met de collega's binnen Leefbaar Affligem, besloten om het mandaat in de ocmw-raad niet op te nemen.

Veerle: "Ik ben van oordeel dat de dossiers die in de komende jaren door de ocmw-raad behandeld zullen worden, zodanig complex en belangrijk zijn, dat ze de volle 100% van de aandacht verdienen van degene die in de ocmw-raad zetelt en dat een combinatie met een mandaat als gemeenteraadslid derhalve geen goed idee is. Daar zowel Chris Troch als Tim t' Kint, onze 2 gemeenteraadsleden, in de loop van volgend jaar zich mogelijks door mij zullen moeten laten vervangen voor een langere periode zoals dat is voorzien in het gemeentedecreet, heb ik na beraad besloten om te verzaken aan mijn zitje in de ocmw-raad om me zodoende en wanneer nodig volledig te kunnen toeleggen op nieuwe uitdagingen in de gemeenteraad."

Terwijl Veerle zich dus opwarmt in de coulissen van de gemeenteraad, stuurt Leefbaar Affligem een nieuw gezicht naar de ocmw-raad: Mark De Backer uit Essene. Marks ervaring met sociale dossiers in zijn job bij de overheid, maakt hem een uitermate geschikt kandidaat voor een mandaat als ocmw-raadslid.

Mark: "Ik denk dat ik mezelf wel als sociaal geengageerd mag omschrijven en ik heb dankzij mijn job wel affiniteit met de materies die de ocmw-raad behandelt, maar toch zal het een zware dobber worden om midden de legislatuur op de kar te springen. Daarom ben ik zinnens een aantal belangrijke dossiers zo snel mogelijk in te studeren om zo gefundeerde opmerkingen te kunnen maken wanneer dat nodig is. Het feit dat ik niet slecht ben met cijfers, zal me daar waarschijnlijk wel bij helpen. De komende jaren zullen zeer grote dossiers in de ocmw-raad passeren waarvan we nu al weten dat ze decennia lang op de gemeentelijke begroting zullen wegen. Ik zal beginnen dààr vooral naar de cijfers te kijken en er zo mee voor te zorgen dat onze belastingsgelden goed worden besteed, het ocmw goed wordt beheerd en tegelijk zijn dienstverlening optimaliseert."

Met Mark maakt Leefbaar Affligem dus zijn intrede in de ocmw-raad. Dat zal zijn weerslag hebben op de meerderheid die er buiten het Vlaams Belang met geen enkele oppositiepartij rekening moest houden.

Mark: "Net als in de gemeenteraad zullen we ook hier voor een constructieve maar indien nodig ook kritische oppositie zorgen. Dat we de meerderheid in het ocmw daarmee voorzichtiger maken in tijden van belangrijke beslissingen, lijkt me alvast mooi meegenomen."
 

07/12/2009 - agenda gemeenteraad 8 december

Op dinsdag 8 december vergaderen we opnieuw. Dit is de agenda van de zitting.

PUNT 1 : mededelingen

Volgende mededelingen zullen door mevrouw de voorzitter Karen D’haeseleer zijn vooraf aangekondigd:

Fingem – Raad van Bestuur
Brief d.d. 05 oktober 2009 houdende verslaggeving over het beleid van Fingem in het kader van de uitoefening van het mandaat van bestuurder.

Agentschap Binnenlands Bestuur – Afdeling Vlaams-Brabant
Gouverneur Lodewijk De Witte
Brief d.d. 06 november 2009 – ontvangstmelding van het gemeenteraadsbesluit
d.d. 15 september 2009 houdende vaststelling budgetwijziging 2009 – gewone en buiten-
gewone dienst – er is geen reden om schorsend op te treden.

Voor zover ik begrepen heb, mogen we ook een aankondiging verwachten van het ontslag van een opvolger in de gemeenteraad en eentje in de ocwm-raad.

PUNT 2 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden

De heer burgemeester zal ter zitting mondeling deze mededelingen doen (geeuw).

PUNT 3 : bekrachtiging besluiten van de burgemeester houdende tijdelijke verkeersmaatregelen

De besluiten van de burgemeester (en van de waarnemende burgemeester) houdende vaststelling van tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van verschillende wegenwerken, verhuizen, buurtfeesten en dergelijke.

PUNT 4 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot parkeren in de Abdijstraat

Met betrekking tot wekelijkse activiteiten die plaatshebben in- en rond de Abdij dringen zich verkeersmaatregelen op met betrekking tot parkeergelegenheid en verkeershinder.

In de Abijstraat zal langs de rechterzijde komende van de Aalsterse Dreef niet mogen geparkeerd worden. Parkeervakken zullen worden voorzien langs de linkerzijde komende van de Aalsterse Dreef (deel kruispunt Langestraat/Aalsterse Dreef).

PUNT 5 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de Daalstraat – Kortenbosstraat – Balleistraat – snelheidsbeperking tot 50 km/uur

Op het grondgebied van de gemeente Affligem zijn een aantal openbare wegen buiten de bebouwde kom gelegen, alwaar de snelheid actueel beperkt is tot 90 km per uur.

Gezien dit snelheidsregime onverenigbaar is met de functie van de verschillende wegen dient uit veiligheidsvoorziening de snelheidsbeperking in de Daalstraat, Kortenbos en Balleistraat naar 50 kilometer per uur herleid te worden.

PUNT 6 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de Driesstraat – parkeergelegenheid schoolbus

In de Driesstraat ter hoogte van de gemeenschapsschool dient een permanente parkeerplaats voor de schoolbus voorzien te worden.

Er zal tegenover de woningen met huisnummer 11, 13, 15 en 17 een parkeerplaats, buiten de rijbaan, voorbehouden worden voor het parkeren van de schoolbus.

PUNT 7 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de Kasteelstraat – parkeerverbod wegvak tussen Bellestraat en Kruisweg

Wegens verkeershinder door het parkeren van voertuigen in de Kasteelstraat, wegvak tussen Kruisweg en Bellestraat, dienen verkeersmaatregelen met betrekking tot parkeerverbod genomen te worden.

PUNT 8 : kerkfabriek Sint-Michiel Hekelgem – budget 2010 – akteneming

In uitvoering van de artikelen 45, 46, 47 ev. van het decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, dient ieder kerkbestuur een (jaarlijks) budget ter beschikking te stellen van het gemeentebestuur. Betrokken budget bestaat uit een exploitatiebudget alsook een investeringsbudget.

Daar overeenkomstig artikel 48 van voormeld decreet van 07 mei 2004 gesteld wordt dat indien de gemeentelijke bijdrage zoals opgenomen in het voorliggend budget – c.q. 2010 –
binnen de grenzen valt van het bedrag zoals opgenomen in het geactualiseerde meerjarenplan 2008-2013 (zie vorig agendapunt), dient de gemeenteraad louter akte te nemen van het
budget.

Het budget 2010 omvat alvast een exploitatie-overschot van 7.934,30 euro evenals een overschot op de investeringen van 268 euro.

PUNT 9 : contante belasting op het gebruik van het containerpark – dienstjaar 2010

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 15 september 2009 geen aannemers met tuinafval meer toe te laten op het containerpark. Bijgevolg dient het reglement te worden aangepast.

PUNT 10 : contante belasting op de inzameling van het huishoudelijk restafval – dienstjaar 2010

Aan de jeugdverenigingen en het jeugdhuis zullen 50 stickers gratis worden gegeven. Deze bepaling moet in het reglement worden opgenomen.

PUNT 11 : belasting op het ophalen van gewoon en grof huisvuil – dienstjaar 2010

De belasting is verschuldigd voor elk begonnen jaar, onder die voorwaarde dat de op 1 januari bestaande toestand alleen in aanmerking wordt genomen. De belasting is ten laste van ieder gezin of alleenstaande, gewoonlijk of tijdelijk op het grondgebied van de gemeente verblijvend. De belasting voor de ophaling van gewoon huisvuil bedraagt 50,00 euro per huisgezin en alleenstaande. De belasting voor de ophaling van grof huisvuil bedraagt 25,00 euro per op te halen kubieke meter. (5 keer per jaar ophaling.) De scholen hebben recht op één gratis ophaalbeurt tijdens de schoolvakantie (juli/augustus).

PUNT 12 : vaststellen van het tarief met betrekking tot de verkoop van pmd- en gft-zakken – dienstjaar 2010

Aan de jeugdverenigingen en het jeugdhuis zal 1 rol pmd-zakken gratis ter beschikking worden gesteld. De kerkfabrieken krijgen gratis 1 rol pmd- en gft-zakken. Deze bepalingen moeten worden opgenomen.

PUNT 13 : gemeentebelasting op de personenbelasting – dienstjaar 2010

De gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2010 (aanslagjaar 2010 met betrekking tot de inkomsten 2009) bedraagt 7 % (idem als dienstjaar 2009.)

PUNT 14 : gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing – dienstjaar 2010

Er worden 1250 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2010 gevestigd. Dit is evenveel als in het dienstjaar 2009.

PUNT 15 : aanpassing gas-reglement – invoering van artikel 9.15. – glasinzameling en deponeren van glas in de glascontainers buiten de voorziene uurregeling

Wegens geluidshinder vanaf ’s avonds en heel vroeg in de morgen aan de glascontainers, die zich bevinden op diverse plaatsen binnen de gemeente, dient een bijkomend artikel in het gas-reglement ingevoerd te worden. Hierdoor is het verboden glas te storten in de glascontainers tussen 21.00 uur en 07.00 uur.

PUNT 16 : Haviland – goedkeuring agenda van de buitengewone algemene vergadering
van 17 december 2009

De buitengewone algemene vergadering van Haviland wordt gepland op 17 december 2009 en heeft plaats in Salons “De Romree” te Grimbergen, om 18.30 uur.

PUNT 17 : Haviland – aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2009

Overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 06 juli 2001 houdende de intercommunale samenwerking, dient voor een algemene of buitengewone statutaire vergadering telkens opnieuw één vertegenwoordiger en één plaatsvervangend vertegenwoordiger te worden aangeduid door de gemeenteraad.

Voor deze algemene vergadering betreft het mevr. Leen Steenhoudt (vertegenwoordiger) en respectievelijk mevr. Denise De Paepe (plaatsvervangend vertegenwoordiger).

PUNT 18 : aankoop van een bos in de deelgemeente Essene

Er wordt een bos te koop aangeboden, gelegen in de deelgemeente Essens, naast de wijk De Pelink.
De oppervlakte van dit bos bedraagt 15.454 m². De ontvanger van de registratie heeft de verkoopwaarde van dit perceel bos geschat op € 31.000. De eigenaars (fam. De Munck) zijn akkoord met deze prijs.
Bijzonder aan dit punt is dat het nog goedgekeurd moet worden. Toch is het al lang geleden aangekondigd in de pers als "voltooid". Het geeft het respect aan waarmee deze meerderheid omgaat met de gemeenteraad.

PUNT 19 : eindafrekening aanleg fietspaden in de Stationsstraat

De eindafrekening voor de aanleg van fietspaden in de Stationsstraat bedraagt € 238.390,63 (btw incl.), waarvan € 58.255,68 ten laste van AquaRio en € 180.134,95 ten laste van de gemeente.

MONDELINGE VRAGEN
Na de zitting mogen raadsleden vragen stellen. Deze keer zal ik van dat recht gebruik maken om te interpelleren naar 4 hangende dossiers.