vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

09/11/2009 - Agenda gemeenteraad 17/11/2009

Ook deze maand kan je hieronder de agenda van de gemeenteraad terug vinden met een beetje uitleg.

PUNT 1 : mededelingen

Volgende mededelingen zullen door mevrouw de voorzitter Karen D’haeseleer worden gedaan :

- Vlaams minister – de heer Geert Bourgeois ; brief d.d. 28 september 2009 met betrekking tot de klacht vanwege raadslid Armand De Geyseleer houdende behandeling van mondelinge en schriftelijke vragen zitting van 18 november 2008 – klacht was terecht – het college had een inhoudelijk antwoord moeten geven – een gemeenteraadslid kan de lijst van de bezoldigde activiteiten bij de gemeentesecretaris opvragen, die dan verplicht is deze bezoldigingen mee te delen.

- Nota d.d. 03 november 2009 vanwege de dienst openbare werken met betrekking tot de werken aan de Brusselbaan – de laagste inschrijver is de firma DCA nv. – Lilsedijk 50 te 2340 Beerse voor de prijs van 11.244.518,68 euro (incl. btw).

Naar alle waarschijnlijkheid zal de voorzitter op het moment van de zitting de ontslagbrief ontvangen hebben van Inge De Winne, ocmw-raadslid van VB, zoals aangekondigd in een persbericht van het VB. Naar verluid zouden ook een aantal opvolgers van Inge al meteen afstand gedaan hebben van hun rechten als opvolger, waardoor Leefbaar Affligem alsnog een vertegenwoordiger zou krijgen in de ocmw-raad. Maar zoals gezegd: dit zal gebeuren naar alle waarschijnlijkheid. Als ’t effectief zo is, zullen we weer verder zien.

PUNT 2 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden

PUNT 3 : vaststelling van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft in zitting van 13 februari 2007 zijn huishoudelijk reglement vastgesteld. Dit reglement dient aangepast te worden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 (het zogenaamde hersteldecreet).

PUNT 4 : bekrachtiging besluiten van de burgemeester houdende tijdelijke verkeersmaatregelen

De besluiten van de burgemeester (en van de waarnemende burgemeester) houdende vaststelling van tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van :

aanbrengen wegmarkeringen Ternatsestraat van 01 oktober en met 02 oktober 2009; wegeniswerken Fosselstraat vanaf huisnr. 122 tot 130a; wegeniswerken Fosselstraat nr. 97; herstellingswerken Bredeweg (gedeelte tussen Krommaartweg/Daalstraat); herstellingswerken Stuikberg; herstellingswerken Veldekenslos; herstellingswerken Kerkstraat en gedeelte Bellestraat; wegeniswerken Bellestraat nrs. 270 en 278; wegeniswerken Bocht nr. 53; verhuis Ternatsestraat 1; huwelijk Essene/Kerkplein - 17 oktober 2009; levering Brusselbaan nr. 46 – 15 oktober 2009; Allerheiligen 2009; verhuis Daalstraat - 28 en 29 oktober 2009; verhuis Daalstraat - 30 oktober 2009; plaatsen container – Oude baan nr. 16; plaatsen van een container – Potaardestraat 44 – 29 oktober 2009; leveren van beton – Potaardestraat 13 – 28 oktober 2009; slopen van woningen – Brusselbaan 83 en 87; verhuis J.B. Callebautstraat 19 – 05 november 2009; werken Kruisstraat nr. 11; werken Bellestraat nr. 119; werken Ternatstraat nr. 101; dienen door de gemeenteraad bekrachtigd te worden.

PUNT 5 : budgetwijziging III – gewone dienst – dienstjaar 2009

Een aantal kredieten dienen gewijzigd te worden.
Er werd nog een verhoging van 3.584,45 euro ingeschreven in het voorgaande dienstjaar. Dit omwille van een factuur van Comith d.d. 28/11/2008 voor aankoop restafval stickers.
De uitgaven eigen dienstjaar werden verhoogd met 557.816,18 euro. De gewone ontvangsten verhogen met 117.027,71 euro.
Het nieuwe resultaat van de gewone dienst van het budget wordt als volgt vastgesteld : gewone ontvangsten : 10.457.299,07 euro; gewone uitgaven: 11.372.989,85 euro; geraamd negatief saldo van het dienstjaar: - 915.690,78 euro; geraamd algemeen batig begrotingsresultaat van het vorig dienstjaar: 3.700.330,45 euro; geraamd algemeen batig begrotingsresultaat: + 2.784.639,67 euro

PUNT 6: budgetwijziging IV – buitengewone dienst – dienstjaar 2009

De wijzigingen in de buitengewone dienst zijn hoofdzakelijk budgettaire en boekhoudkundige verwerkingen ten gevolge van enerzijds de kapitaalverhoging van de Gemeentelijk holding, waarop de gemeente Affligem intekent en anderzijds de boekingen betreffende de herwaardering van het gebruiksrecht van de riolering door TMVW.
Het nieuwe resultaat van de buitengewone dienst van het budget wordt als volgt vastgesteld :
buitengewone ontvangsten: 8.145.775,84 euro; buitengewone uitgaven: 6.598.055,01 euro; geraamd positief saldo van het dienstjaar: + 1.547.720,83 euro; geraamd algemeen batig begrotingsresultaat van het vorig dienstjaar:2.058.983,56 euro; geraamd algemeen batig begrotingsresultaat: 3.606.704,39 euro.

PUNT 7 : kerkfabriek Sint-Jan Teralfene – meerjarenplan 2008-2013 – wijziging

In uitvoering van de artikelen 41, 42, 43 ev. van het decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, dient ieder kerkbestuur een meerjarenplan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. In concreto betreft het een meerjarenplanning over de periode 2008-2013.Daar er in het licht van diverse geplande en niet-geplande investeringsprojecten nieuwe – gewijzigde – afspraken werden geformuleerd tussen beide besturen diende bijgevolg het meerjarenplan 2008-2013 te worden gewijzigd, respectievelijk geactualiseerd.
Over een globale legislatuur bedraagt de exploitatietoelage thans 51.616 euro i.p.v. 80.737 euro
Over een globale legislatuur bedraagt de Investeringstoelage thans 43.500 euro i.p.v. 0 euro.

PUNT 8 : kerkfabriek Sint-Jan Teralfene – budget 2009 – akteneming

In uitvoering van de artikelen 45, 46, 47 ev. van het decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, dient ieder kerkbestuur een (jaarlijks) budget ter beschikking te stellen van het gemeentebestuur. Betrokken budget bestaat uit een exploitatiebudget alsook een investeringsbudget. Daar overeenkomstig artikel 48 van voormeld decreet van 07 mei 2004 gesteld wordt dat indien de gemeentelijke bijdrage zoals opgenomen in het voorliggend budget – c.q. 2009 – binnen de grenzen valt van het bedrag, zoals opgenomen in het geactualiseerde meerjarenplan 2008-2013 (zie vorig agendapunt), dient de gemeenteraad louter akte te nemen van het budget.
Het budget 2009 omvat alvast een exploitatietekort van 8.726,06 euro evenals een investeringstekort van 5.000 euro.

PUNT 9 : Fingem – goedkeuring agenda van de buitengewone algemene vergadering van
17 december 2009

Deze Buitengewone Algemene Vergadering van Fingem wordt gepland op 17 december 2009 om 16.00 u. en heeft plaats in “Hotel Serwir” te Sint-Niklaas. De agenda – welke dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad – werd als volgt vastgesteld: toepassing van de toepassing van de boekhoudkundige verwerking volgens individuele vermogensposities: in concreto wordt Fingem gelast met terugwerkende kracht van 01 januari 2005 de toepassing van individuele rekeningen per gemeente in haar boekente verwerken, en deze ook in de toekomst toe te passen. Fingem wordt eveneens gelast, jaarlijks een aanpassing van de individuele posities te berekenen in functie van de vermogensposities en deze te verrekenen tussen de gemeenten; begroting 2010; kennisname van de voorziene activiteiten en de te volgen strategie; statutaire benoemingen.

PUNT 10 : Fingem – aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers voor de buitengewone
vergadering van 17 december 2009

Overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 06 juli 2001 houdende de intercommunale samenwerking, dient voor een algemene of buitengewone statutaire vergadering telkens opnieuw één vertegenwoordiger en één plaatsvervangend-vertegenwoordiger te worden aangeduid door de gemeenteraad. Kandidaten zijn Wiske Bosteels (LDD) en Willy Teirlinck (LDD), wat maakt dat er allicht weer een dubbele stemming aangevraagd zal worden. Willy is namelijk bij de oppositie bijzonder onpopulair, wat maakt dat dit soort stemmingen, normaalgezien een formaliteit, steeds weer opgesplitst wordt zodat een aantal oppositieleden voor Wiske maar tégen Willy kunnen stemmen.

PUNT 11 : Havicrem – goedkeuring agenda van de buitengewone algemene vergadering van
16 december 2009

De Buitengewone Algemene Vergadering van Havicrem wordt gepland op 16 december 2009 en heeft plaats in het Crematorium van Vilvoorde, om 18.30 uur. De agenda – welke dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad – werd als volgt vastgesteld: goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering van 24 juni 2009; stand van zaken: algemene werking Havicrem – mededeling; bespreking conform artikel 44 van het decreet van 06 juli 2001: de beleidsnota en de goedkeuring van de begroting 2010.

PUNT 12 : Havicrem – aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2009

Overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 06 juli 2001 houdende de intercommunale samenwerking, dient voor een algemene of buitengewone statutaire vergadering telkens opnieuw één vertegenwoordiger en één plaatsvervangend-vertegenwoordiger te worden aangeduid door de gemeenteraad. Kandidaten zijn deze keer Rik Verhavert en .... Willy Teirlinck, zodat ook hier weer een aparte stemming mag verwacht worden om Willy nog maar eens spitsroeden te laten lopen.

PUNT 13 : addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met de stad Aalst voor de heraanleg van het fietspad in de Aalsterse Dreef

In een addendum aan de bestaande samenwerkingsovereenkomst met de stad Aalst voor de aanleg van het fietspad in de Aalsterse Dreef wordt overeengekomen dat de gemeente Affligem de subsidie aanvraagt op de volledige groenberm, de subsidie ontvangt en de helft doorstort naar de stad Aalst.

PUNT 14 : dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en Tmvw voor het realiseren van grondinnemingen in het kader van het Aquafinproject collector Kapellemeersen – Roeveld – Ressebeke (afkoppeling gracht van de riolering in Tenbos)

Voor het realiseren van grondinnemingen in het kader van het Aquafinproject collector Kapellemeersen – Roeveld – Ressebeke (afkoppeling gracht van de riolering in Tenbos) wordt er een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Aquafin en Tmvw. Het is aangewezen om, via een dienstverleningsovereenkomst en in het kader van hun totale opdracht, de afhandeling van deze grondinnemingen door Aquafin te laten uitvoeren.

PUNT 15 : erfpacht aan de gemeente Affligem voor een strook grond gelegen in de Aalsterse Dreef tussen de abdijmuur en het openbaar domein (eigendom Abdij Affligem)

Op verzoek van de vzw Abdij Affligem wordt de strook grond met eropstaande bomen, gelegen in de Aalsterse Dreef tussen de abdijmuur en het openbaar domein in erfpacht genomen door de gemeente voor een duur van 99 jaar en tegen betaling van één symbolische euro als vergoeding voor de ganse duur van de erfpacht.

PUNT 16 : herinrichting gewestweg N9 – Brusselbaan – wijziging ramingsbedrag

Bij de openbare aanbesteding voor de herinrichting gewestweg N9 - Brusselbaan op 22 oktober 2009 werd vastgesteld dat het bedrag van de laagste inschrijving meer dan 10 % afwijkt van het oorspronkelijk ramingsbedrag voor wat betreft het gemeentelijk aandeel. Bijgevolg wordt de raming voor het gemeentelijk deel aangepast en bedraagt € 370.681,69 (btw incl.).

PUNT 17 : goedkeuring gratis grondafstand met betrekking tot wijziging verkavelingsaanvraag in de Horekensstraat/Kerlemeers

De verklaring van 22 september 2009 tot gratis grondafstand aan de gemeente, zoals voorzien in de verkavelingsaanvraag ingediend door landmeter Philippe Beckwee, dient te worden goedgekeurd.

PUNT 18 : bekrachtiging intekening op de kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding

Voor meer uitleg: zie binnekort op deze webstek.

PUNT 19 : rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – van rechtswege nietigverklaring van drie artikelen – wijziging

Met het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2008 werd plaatselijk invulling gegeven aan het besluit van de Vlaamse regering van 07 december 2007 dat het kader aanreikt waarbinnen de Vlaamse gemeente- en provinciebesturen de rechtspositie van hun personeel vorm dienen te geven. Zo omvat het besluit minimale voorwaarden omtrent de personeelsformatie, de rechtspositie en het mandaatstelsel. Niet alle bepalingen in het besluit hebben een dwingend karakter. De besturen kunnen beslissen of zij bepaalde regelingen al dan niet wensen in te voeren.
De Gouverneur van Vlaams-Brabant schorste evenwel deze rechtspositieregeling gedeeltelijk, in concreto drie artikelen, i.c. artikel 73, 106 § 2 en 244 § 3. Hierop kan het gemeentebestuur de geschorste gemeenteraadsbeslissing / i.c. artikelen intrekken en daarvan kennis geven aan de Gouverneur of de geschorste gemeenteraadsbeslissing / i.c. artikelen gemotiveerd rechtvaardigen of aanpassen, waarna de Vlaamse Regering over 50 dagen beschikt om eventueel tot vernietiging over te gaan. Terzake werden de drie betrokken artikelen aangepast in de gemeenteraadsbeslissing van 12 mei 2009 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – wijziging. Van deze beslissing werd uitsluitend een afschrift toegestuurd naar de Gouverneur.
Overeenkomstig artikel 256 van het gemeentedecreet diende evenwel binnen de 100 dagen een afschrift te worden toegestuurd naar de Vlaamse Regering. Dit laatste gebeurde echter niet, met als gevolg dat de drie artikelen door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling lokale en provinciale besturen-financiën en personeel van rechtswege nietig werden verklaard. Met voorliggende gemeenteraadsbeslissing worden de drie artikelen – in ongewijzigde vorm, en zoals reeds door de gemeenteraad goedgekeurd tijdens de zitting van 12 mei 2009 opnieuw ter goedkeuring voorgelegd.

PUNT 20 : algemeen politiereglement – wijziging van de artikelen 3 en 4 in het kader van het evenementenloket

De gemeenteraad heeft in zitting van 18 december 1987 het algemeen politiereglement goedgekeurd. De heer hoofdinspecteur Frans Vermeir, teamchef wijkpolitie Affligem, vraagt om de artikelen 3 en 4 te wijzigen. Deze wijziging is het gevolg van de invoering van het evenementenloket. Volgende bepalingen worden in het reglement ingevoegd :
Artikel 3 : Alle evenementen met openbaar karakter die plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente zijn onderworpen aan de toelating van de Burgemeester. De aanvraag gebeurt via het daartoe ontwikkelde formulier dat beschikbaar is, hetzij op de website van de gemeente, hetzij bij het gemeentebestuur zelf. Het dient minimum twee maanden vóór de aanvang van het evenment zelf ingediend te worden.
Artikel 4 : In het model van de aanvraag dienen alle gevraagde inlichtingen, die betrekking hebben op het evenement, ingevuld te worden.
 

14/10/2009 - Chris Troch (LA) vraagt herstelling voetpaden Boonhof

Persbericht:
Gemeenteraadslid Chris Troch van Leefbaar Affligem heeft tijdens de gemeenteraad van 13 oktober aandacht gevraagd voor de bijzonder situatie van de voetpaden in de wijk Boonhof te Essene. Chris, zelf van Essene, weet net als de bewoners van de Boonhof wat de voetpaden daar zo speciaal maakt: "Aan de linkerkant van de wijk zijn de oude originele voetpaden allemaal vervangen door nieuwe voetpaden maar aan de rechterkant is er niets gebeurd, zelfs geen onderhoud. Daardoor is het rechts in de wijk behoorlijk gevaarlijk om over het voetpad te wandelen of te lopen indien je niet bijzonder goed te been bent en heel goed kan zien.
Zo zijn er behoorlijk wat vervelende verzakkingen die voor grote plassen zorgen als 't geregend heeft. Erger is de aanwezigheid van mangaten van de riolering. Die zijn namelijk perfect blijven zitten terwijl het voetpad er om heen dikwijls door verzakkingen tot een goeie 20 centimeter lager ligt. Iedereen die niet héél goed oplet, alle kleine kinderen die er langs wandelen, allen die er overheen willen fietsen ... ze vallen gegarandeerd en lopen daarbij de kans om ook nog eens op de rijbaan te vallen."

Collega raadslid van Leefbaar Affligem, Tim t' Kint, meent te weten hoe men het komt dat slechts één kant van de wijk een nieuw voetpad kreeg: "Da's een reliek van de vorige meerderheid. Men hanteerde toen een politiek van "saucissoneren" , een manier van werken waar ik in gemeenteraad dikwijls naar heb uitgehaald. Men wilde zoveel mogelijk mensen een plezier doen en daarom gebruikte men een jaarbudget om meer werven gedeeltelijk op te starten in plaats van minder werven die dan wel afgewerkt werden. Men had bijvoorbeeld een budget dat voldoende was om 2 straten van een voetpad te voorzien, maar men begon aan 5 straten, die elk een stukje nieuw voetpad kregen. Het jaar nadien werd dan met een nieuw budget in al die straten verdergewerkt. Men hakte dus alle werken in stukjes, een beetje zoals een worst die in plakjes wordt gesneden. Gelukkig is de nieuwe meerderheid voor een groot stuk (helaas niet volledig) van deze manier van werken afgestapt. Maar er zijn nog wat losse eindjes over, zoals de Boonhof-voetpaden."

Uit een eerste reactie van de meerderheid bleek dat men op de hoogte was dat er slechts één kant van de wijk een nieuw voetpad had, maar men wilde de Boonhof toch niet prioritair aanpakken. Chris Troch: “Dat was in feite ook onze vraag niet. De nu voorziene (her)aanleg van andere voetpaden moet gewoon doorgaan. We willen helemaal niet dat herstelling van de Boonhof-voetpaden andere projecten in gevaar brengt. Integendeel, we hebben met Leefbaar Affligem telkens gepleit voor méér investeren in voet- en fietspaden. Daarom heb ik aangedrongen bij de schepen van Openbare Werken dat hij zelf ter plekke eens zou gaan kijken, zoals Tim en ik dat gedaan hebben, zodat hij zelf kan zien waar er zich gevaarlijke situaties voordoen. Dat men dan ten minste die noodzakelijke kleine herstellingen uitvoert en zo op zijn minst het gevaar op ongelukken met zwakke weggebruikers wegneemt."