vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

13/10/2008 - Extra uitgaven in budget 2008 - après nous le déluge !

De meerderheid heeft voor 2008 destijds een budget opgemaakt en zo vastgelegd waar ons geld dit jaar allemaal heengaat en eerlijk is eerlijk, technisch zit het budget vrij goed in mekaar. Dat de politiek keuzes die gemaakt zijn niet helemaal dezelfde zijn als degene die ik zou gemaakt hebben, weet de trouwe lezer van deze webstek allicht al.

Omdat u allicht geen tijd of zin heeft om de hele budgetswijzigingen door te nemen, heb ik dat voor u gedaan. En wat valt er op ?

Wel, om te beginnen de opbrengst van de verkoop van een paar kroonjuwelen. De aandelen van Affligem in Suez werden een tijdje geleden verkocht en dat bleek op een zeer gunstig moment geweest te zijn. We hebben daar flink aan verdiend. We hebben de aandelen dan wel niet meer, maar het zal u niet verbazen in het huidige beursklimaat, dat ik dat niet bepaald jammer vind.

Anders ligt dat voor de 4 bouwgronden te Teralfene die we in eigendom hadden. Die zijn ook verpatst voor een niet onaardige som maar in tegenstelling tot de aandelen van Suez lijken die gronden me in de toekomst alleen maar duurder te gaan worden. En gezien we nu al een pak ongebruikt geld op een gemeentelijke rekening combineren met hoge belastingen, zag en zie ik het nut niet in van een verkoop van deze gronden.

Soit, ze zijn verkocht dus daar is niet meer aan te doen behalve u te vertellen wat dat schuift, zo een verkoop van aandelen en wat bouwgrond. Awel: exact € 757.113,50. Zoveel is er nu dus extra ingeschreven op het gemeentelijk budget. Dat zal dus de resultaten van dit jaar flink oppoetsen. Voor 2009 zal er een andere truuk moeten bovengehaald worden. Het aantal bouwgronden in eigendom is sinds het aantreden van deze meerderheid immers gelijk aan het aantal aandelen in portefeuille: nul.

Tot zover het goede (nu ja …) nieuws van het budget voor 2008. Er zijn immers ook een paar kosten die hoger uitvallen dan voorzien. De werkingskosten voor het bejaardenbeleid bijvoorbeeld. Daarvoor was € 10.000 voorzien, maar dat blijkt niet voldoende te zijn. Er wordt nu € 2.500 extra voor uitgetrokken. Idem voor de kost van de brandstoffen van ons wagenpark. Dat gaat ons in 2008 € 26.000 kosten, € 3.000 meer dan oorspronkelijk gebudgetteerd, maar gezien de prijsstijgingen van de laatste maanden, lijkt me dat geen abnormale zaak.

Een laatste post waarvoor te weinig werd gebudgetteerd is degene die valt onder de noemer “wedden voor burgemeester en schepenen”. Daar wordt exact € 38.000 aan toegevoegd waardoor het totaal voor het college van burgemeester en schepenen in 2008 komt op € 223.283,20.

Terwijl u daar even van bekomt misschien nog deze opmerking: men is een post vergeten. Men is “vergeten” een post te voorzien die we in de toekomst hard nodig zullen hebben. Er moet namelijk dringend een potje aangelegd worden voor de vergrijzende populatie van schepenen en burgemeesters die met pensioen gaan. Vanaf 2012 mogen we immers een hoog bedrag verwachten dat iedere maand aan die gepensioneerde mandatarissen moet betaald worden. Daarom leggen de meeste gemeentebesturen daarvoor nu al een reserve aan. Affligem heeft daarvoor al welgeteld noppes opzijgezet.

Qua kortzichtigheid kan dat tellen want op deze manier wordt het probleem gewoon doorgeschoven naar de volgende bestuursploeg. Après nous le déluge, jongens ?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Madame_de_Pompadour
 

12/10/2008 - Agenda gemeenteraad 14 oktober & mijn toegevoegde punten met een woordje uitleg

De voorzitter verzoekt (eerste oproeping) de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis te vergaderen op :

dinsdag 14 oktober 2008 om 20.00 uur.

AGENDA :
Openbare zitting
PUNT 1 : mededelingen
PUNT 2 : bekrachtiging besluiten van de burgemeester houdende vaststelling tijdelijke verkeersmaatregelen
PUNT 3 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden
PUNT 4 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende parkeerverbod
in de Ternatsestraat ter hoogte van woning nr. 13
PUNT 5 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende parkeren in de Brusselbaan – gewestweg N9
PUNT 6 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende parkeerverbod
in een deel van de Assestraat – richting begraafplaats
PUNT 7 : vaststellen van de jaarrekening - dienstjaar 2007
PUNT 8 : budgetwijziging nr. III – gewone dienst – dienstjaar 2008
PUNT 9 : budgetwijziging nr. IV – buitengewone dienst – dienstjaar 2008
PUNT 10 : ocmw-rekening over het dienstjaar 2007
PUNT 11 : eindafrekening aanleg parking aan de grote hall
PUNT 12 : toekennen van een verlenging van recht van opstal ten behoeve van het scoutslokaal in de deelgemeente Teralfene
PUNT 13 : samenwerkingsovereenkomst met nv. Aquafin – project 41.486 B – aansluiting Bleregemstraat en Domentveldstraat – deel B (N9)
PUNT 14 : aankoop in der minne van een perceel grond gelegen aan de begraafplaats van Teralfene
PUNT 15 : verkoop aan Intergem van distributienetten gas, elektriciteit en openbare verlichting gelegen in goedgekeurde verkavelingen
PUNT 16 : wijze en voorwaarden heraanleg Driesplein
PUNT 17 : wijze en voorwaarden weg- en rioleringswerken in de Lombeekstraat/deel
PUNT 18 : goedkeuring statuten – gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur
PUNT 19 : goedkeuring afsprakennota – gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur
PUNT 20 : erfpacht aan Vzw nu Vooruit voor een perceel grond gelegen Assestraat in de deelgemeente Essene - goedkeuring ontwerp erfpachtovereenkomst
PUNT 21 : goedkeuring gratis grondafstand met betrekking tot een verkavelingsaanvraag
in de Oudebaan
PUNT 22 : Interlokale Vereniging “Alcohol & drugbeleid Noord-Pajottenland” – oprichting – overeenkomst
PUNT 23 : Interlokale Vereniging “Alcohol & drugbeleid Noord-Pajottenland” – aanduiding
van één effectief en één plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité
PUNT 24 : goedkeuring erkenning sportverenigingen
PUNT 25 : goedkeuring wijziging samenstelling raad van beheer sporthal
PUNT 26 : gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking – erkenning - goedkeuring statuten en samenstelling
PUNT 27 : aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente in de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking

PUNT 28 : opvolging en actielijst van eerder besproken punten – toegevoegd punt door raadslid Tim t‘Kint.
ZIE BIJLAGE HIERNAAST
PUNT 29 : weghalen van de Belgische vlag aan alle gemeentelijke diensten - toegevoegd punt door raadslid Tim t‘Kint.
ZIE BIJLAGE HIERNAAST
PUNT 30 : mondelinge vragen - toegevoegd punt door raadslid Tim t‘Kint.
ZIE BIJLAGE HIERNAAST

PUNT 31 – toegevoegd door raadslid Tim Herzeel