vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

22/09/2008 - Klacht ingediend tegen het schepencollege

Ik heb onlangs voor het eerst in mijn politieke carrière een klacht ingediend tegen het schepencollege van Affligem. Tijdens het bewind van de VLD van Leo Guns, toen toch niet bepaald mijn beste vrienden, is het nooit zover gekomen maar nu, met de CD&V aan de macht, wel. Het moge duidelijk zijn dat het me hoog zit.
Dit is de tekst van de klacht die ik bij de gouverneur van Vlaams Brabant, de socialist De Witte, heb neergelegd.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

"In week 32 van dit jaar bezocht ik de technische dienst op het gemeentehuis om daar oa het dossier van de geplande openbare werken aan de Langestraat in te kijken en te bestuderen. Ik had daartoe een afspraak gemaakt met de betrokken ambtenaar. Tijdens dat gesprek vroeg ik om het plan van deze werken op soft copy (digitaal) via email toegestuurd te krijgen. Dat is niet alleen milieuvriendelijker dan een kopie nemen, het is ook veel praktischer.

Vorige week had ik nog niets ontvangen en daarom vroeg ik opnieuw, via email, naar die digitale versie van het plan. Omdat ik deze week nog altijd niets had ontvangen, richtte ik een derde mail naar de betrokken ambtenaar die me liet weten, alweer via email, dat “... schepen P. Geeraerts het aanleveren van documenten aan raadsleden wenst te bespreken op het CBS. Daar hij op heden met vakantie is zal dit maar kunnen gebeuren op een CBS van 2 september. Het college zal dan een standpunt bepalen.”

Ik heb meteen gereageerd dat dit standpunt volgens mij tegen de wet is en men mij daardoor ernstig belet controle uit te oefenen. Na aandringen kreeg ik alweer van de betrokken ambtenaar een citaat uit een mail van de gemeentesecretaris, die hij daarover aangesproken had: “De raadsleden hebben het recht van INZAGE in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van de gemeente betreffen. Raadslid Tim t'Kint vraagt evenwel het toesturen van een soft copy van het plan van de Langestraat, dat is meer dan louter inzage. Ik heb daar zelf geen probleem mee, maar als een schepen daarover eerst een beslissing door het college wil laten nemen, dan dienen wij te wachten daarop. In het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad is dit voorzien in artikel 10 § 4. Wel zou de beslissing van het college tot weigering uiterlijk acht dagen na ontvangst van de aanvraag aan het raadslid moeten meegedeeld worden, wat hier niet gerespecteerd is. In elk geval is het nodig dat het college de administratie eens duidelijke instructies voor de toekomst geeft.”

Ik wens voor alle duidelijkheid te stellen dat het hier niet gaat om denkpistes of werkdocumenten van het college waarin ik inzage wens te krijgen. De plannen die ik vraag zijn al lang geleden goedgekeurd en men werkt er nu al op om de werken voor te bereiden. Meer nog, de werken gaan medio september 2008 al van start !

De enige reden die ik kan bedenken om deze houding van het college te verklaren, is dat men zenuwachtig wordt van mijn aandacht voor dit dossier. Bij een aantal andere openbare werken heb ik immers telkens een paar grove fouten gevonden, gaande van niet afgeleverde bouwvergunningen tot bouwtechnische fouten en die heb ik telkens op mijn webstek en via pamfletten publiek gemaakt.

Dat kan vervelend zijn voor het college, maar het is zeker geen reden om me volledige inzage in dit dossier te ontzeggen, een mening die ook de voorzitter van de gemeenteraad met me deelt, alsook de collega-fractieleiders in de oppositie van Open VLD en Vlaams Belang, die ik hiervan op de hoogte bracht.

Daarom, en dit voor de eerste keer sinds ik in 1994 in de gemeenteraad zetel, wens ik u te verzoeken om in te grijpen.

Indien u van mening bent dat ik in deze gelijk heb, gelieve er dan op aan te dringen dat ik àlle informatie, ook die op soft copy, moet kunnen krijgen. Mag ik u daarnaast ook verzoeken om, alweer indien u denkt dat ik gelijk heb, het gemeentebestuur te verzoeken om ook in andere dossiers de gemeenteraadsleden volledige inzage te geven, zelfs al gaat het om dossiers die (enkel) op digitaal formaat te krijgen zijn of indien ze graag een digitale copie van een dossier toegestuurd krijgen.

Ik wens tenslotte nog toe te voegen dat volgens mij zeker niet de betrokken ambtenaren met de vinger gewezen kunnen worden en dit wel degelijk een politieke beslissing is geweest waardoor de betrokken ambtenaren zowat tussen hamer en aambeeld kwamen te zitten. Me dunkt zullen ook zij daarom duidelijke taal van uw diensten aan het schepencollege allicht appreciëren."
 

21/09/2008 - Bart Somers is een draaikont

Ik heb vandaag bijna een whiplash opgedaan. Zo stevig heb ik neen zitten schudden met mijn hoofd toen ik de voorzitter van de Open VLD, Bart “Monchichi-kapsel” Somers bezig hoorde.

Somers, die nota bene zijn eerste kansen in de politiek kreeg bij de Vlaams nationale VU, zwetste dat de consequente communautaire houding van CD&V en N-VA “niet goed is voor de mensen” en dat er beter zou gewerkt worden aan “het herstellen van de koopkracht en de dingen die de mensen bezighouden”, een stelling die ook de (meestal eerder linkse en Belgisch gezinde) pers al eens inneemt.

Daarmee bewijst Somers dat hij ofwel een idioot is in de letterlijke zin van het woord en dus te dom voor zijn job, ofwel dat hij als politicus alle ethiek heeft laten varen en nu puur rijdt voor het belang van zijn eigen partij in het algemeen en zijn eigen carrière in het bijzonder.

Gezien ik er van overtuigd ben dat Somers géén domoor is, kan ik niet anders dan vaststellen dat Somers het politiek equivalent van een braakmiddel is geworden.

Hij wéét immers maar al te goed dat dit land geblokkeerd zit omdat Vlamingen en Walen fundamenteel anders denken over stilaan àlles dat nodig is om de koers voor een land uit te stippelen en dat dàt fundamenteel probleem éérst moet geregeld worden vooraleer je kan werken aan de rest. Dat een Belgische regering de koopkracht kan herstellen eens ze stevig in ’t zadel zit is overigens ook bullshit. Eender welke economist kan je bewijzen dat de impact van een Belgische regering op de mondiale economie even groot is als die van een mug die te pletter vliegt tegen je voorruit op de snelheid van je auto: quasi nul.

Beweren dat het net andersom zit is dus bijzonder perfide en juist niét “goed voor de mensen”.

Gelukkig is de kiezer niet zo dom als Somers dat hoopt. Open VLD zakte nationaal flink weg nadat Verhofstadt acht jaar lang precies het tegenovergestelde deed van wat hij in zijn (begeesterend goede) burgermanifesten schreef.
Want laat ons wel wezen, de huidige malaise is vrijwel volledig op het conto van de Open VLD te schrijven.
Zo is het failliet van de federale staatskas een gevolg van de financieringswet die Verhofstadt lanceerde om zo Waalse steun af te kopen voor zijn regering. Maar ook BHV is een probleem dat zijn oorsprong vond in de invoering van de provinciale kieskringen, waarmee Verhofstadt de CD&V de duvel wilde aandoen. Toen het grondwettelijk hof daarop wees, besloot Verhofstadt gewoon te doen alsof zijn neus bloedde en stopte het probleem in de koelkast. Tot nu anderen de stront moeten opkuisen.

Hoe verwarrend de huidige politieke toestand ook moge wezen, het is degoutant om te zien hoe Somers nu plots een houding aanneemt van iemand die er allemaal boven staat. Het lijkt wel iemand die op de barrikaden staat om pakweg de pandabeer te beschermen, gekleed in een jas van panda-vel en kauwend op een laatste boutje panda.

Somers deugt niet en dat blijkt ook uit opiniepolls. Open VLD zou, indien er nu verkiezingen zouden komen, nog verder wegzakken. Als ze daar iets willen aan doen, lijkt het me verstandiger om draaikonten (kijk maar naar het filmpje van eerder dit jaar waar hij een harde communautaire aanpak eist – het tegendeel dus van wat hij nu eist) en postjespakkers als Somers te vervangen door andere liberalen die de mensen niet voor lege luchthoofden aanzien en iets verder durven kijken dan de zekerheid van een eigen ministerpost. Mensen die het écht goed voorhebben met hun kiezers, hun gemeente of met Vlaanderen.

Willy De Waele bijvoorbeeld, burgemeester van Lennik en Open VLD-er. Met zo’n mannen aan het roer bij de VLD komt het nog wel goed met hun partij. En met een paar van die partijen komt het ook nog wel goed met Vlaanderen.