vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

07/02/2008 - Extra agendapunt : Neutraliteit gemeentepersoneel

Op de gemeenteraad zal er gestemd worden over een extra punt dat ik toegevoegd heb over de neutraliteit van het gemeentepersoneel. Het is immers beter hierover vooraf en in alle sereniteit goede afspraken te maken alvorens de meningen polariseren mocht er zich een concreet probleem stellen. Een gelijkaardig voorstel werd overigens oa in Lier goedgekeurd door VLD, LDD, CD&V, N-VA en VB. Als die consequent zijn moeten ze dat hier ook goedkeuren en halen we ofwel een héél ruime meerderheid, ofwel zelfs een unanieme goedkeuring. Tenzij men dus in Affligem er de voorkeur aan geeft om de zaak te laten verrotten en zich dan te kunnen profileren als voor- of tegenstander. Dat zullen degenen zijn die dit voorstel meteen tot een hofddoeken-debat zullen willen omvormen, terwijl de tekst duidelijk ruimer gaat.

Dit is de tekst zoals ik hem ingediend heb :
Gezien diversiteit aangemoedigd moet worden in het personeelsbeleid van de gemeente Affligem, gezien de persoonlijke levensovertuiging van ieder personeelslid niet ter zake mag doen bij het uitrollen van een personeelsbeleid,
gezien de dienstverlening aan de burger de kern moet zijn van ons personeelsbeleid en daarbij iedere burger recht heeft op een gelijkwaardige behandeling, gezien elke schijn van partijdigheid tegenover de bevolking moet vermeden worden bij het gemeentepersoneel, gezien daardoor het draagvlak voor een divers personeelsbeleid van een gemeente met inwoners van verschillende nationaliteiten, religies en culturen, alleen maar groter kan worden, staat de neutraliteit van de dienstverlening en het respect voor ieders overtuiging voorop.
Gezien het daarenboven beter is het dak te repareren voor het begint te regenen en het dus beter is dit soort zaken te bespreken en te regelen vooraleer er zich gelijkaardige problemen aandienen, stel ik voor dat de gemeenteraad opdracht geeft aan het gemeentepersoneel om geen uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politiek en andere overtuigingen te dragen van zodra men werkt in een functie waarbij men met de bevolking in contact komt, zoals bijvoorbeeld in een loketfunctie. De gemeente zal hiervoor de nodige aanpassingen en toevoegingen doen in zijn personeelsstatuut, personeelsbeleid, aanwervingspolitiek en deontologische code.
 

05/02/2008 - Agenda gemeenteraad 12/02

Op dinsdag 12 februari 2008 zal de gemeenteraad opnieuw samenkomen. Dit is de agenda van die zitting, met wat uitleg per geagendeerd punt. Het laatste punt, een toegevoegd punt van mezelf, zal later op deze webstek worden toegelicht.

PUNT 1 : mededelingen

- Mondelinge vraag – raadslid Carlos Van Hove – gemeenteraad 18 december 2007 met betrekking tot toiletten op de gemeentelijke kerkhoven
Nota dd. 29 januari 2008 vanwege de gemeentesecretaris Juliaan Van Ginderdeuren houdende melding dat het college in zitting van 22 januari 2008 beslist heeft de toiletten open te laten ter gelegenheid van begrafenissen en Allerheiligen. De heer werkleider werd hiervan op de hoogte gebracht en verzocht de nodige maatregelen te treffen.
- Mondelinge vraag – raadslid Carlos Van Hove – gemeenteraad 18 december 2007 met betrekking tot liggingsplan overledenen – gemeentelijke kerkhoven
Nota dd. 16 januari 2008 vanwege de heer Eugeen De Vis, hoofd dienst bevolking – burgerlijke stand, houdende melding dat van elke begraafplaats een liggingsplan bestaat. De gegevens van de overledenen worden in exelbestanden bijgehouden en gesorteerd op naam – ligging en overlijdensdatum. De burgerlijke stand houdt het register van begravingen bij waarin de volledige identiteit, de begraafplaats, de datum van begraving, het perk, de aard van concessie, de uitstrooiingen en de bijzettingen in de columbaria worden genoteerd.
- Mondelinge vraag – raadslid Tim t’Kint – gemeenteraad 18 december 2007 met betrekking tot naamkaartjes collegeleden
Nota dd. 29 januari 2008 vanwege de gemeentesecretaris Juliaan Van Ginderdeuren houdende melding dat het college in zitting van 22 januari 2008 beslist heeft naamkaartjes alleen voor de uitvoerende mandatarissen te laten drukken.
- BPA – zonevreemde bedrijven – definitieve goedkeuring
Nota dd. 28 december 2007 vanwege de dienst ruimtelijke ordening houdende kennisgeving van de brief dd. 11 december 2007 vanwege de Provincie Vlaams- Brabant – Directie Infrastrustructuur houdende toezending besluit van 06 december 2007 – gunstig advies met betrekking tot het BPA “zonevreemde bedrijven”.

PUNT 2 : bekrachtiging besluiten van de burgemeester houdende vaststelling tijdelijke maatregelen wegverkeer

De besluiten van de burgemeester houdende vaststelling van tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van :
- verkeersmaatregelen in de Langestraat – tonnagebeperking tot max. 3,50 ton uitgezonderd laden en lossen;
- wielerwedstrijd – 58ste Brussel-Opwijk – zondag 02 maart
2008 dienen te worden bekrachtigd.

PUNT 3 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden
De heer burgemeeester zal ter zitting mondeling deze mededelingen doen.

PUNT 4 : kerkfabriek Sint-Michiel – meerjarenplan 2008-2013 – goedkeuring

In uitvoering van de artikelen 41, 42, 43 ev. van het decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, dient ieder Kerkbestuur een meerjarenplan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. In concreto betreft het een meerjarenplanning over de periode 2008-2013.
Betrokken document was dan ook het onderwerp van het onderling overleg tussen het gemeentebestuur en de respectievelijke kerkbesturen, zoals voorgeschreven in de artikelen 32,1° en 2° en 33 van voormeld decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten. Dit overleg had plaats op 24 januari 2008. Overwegende dat de jaarlijkse exploitatietoelage, respectievelijke investeringsbijdrage vanwege het gemeentebestuur volgende bedragen betreft:
Jaar Exploitatietoelage Investeringsbijdrage
2008 10.829,23 euro 0 euro
2009 11.055 euro 10.400 euro
2010 11.090 euro 19.400 euro
2011 11.145 euro 44.400 euro
2012 11.200 euro 19.400 euro
2013 11.235 euro -
In het licht evenwel van het recent overleg tussen het gemeentebestuur en een afvaardiging van betrokken kerkbesturen, werden nieuwe – gewijzigde – afspraken geformuleerd met betrekking tot de jaarlijkse exploitatiebijdrage alsook de investeringstoelage vanwege het gemeentebestuur. Als gevolg hiervan zal, benevens het budget 2008, de facto ook het voorliggend Meerjarenplan verder dienen te worden aangepast, respectievelijk gewijzigd.

PUNT 5 : kerkfabriek Sint-Michiel – budget 2008 – akteneming

In uitvoering van de artikelen 45, 46, 47 ev. van het decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, dient ieder Kerkbestuur een (jaarlijks) budget ter beschikking te stellen van het gemeentebestuur. Betrokken budget bestaat uit een exploitatiebudget alsook een investeringsbudget.
Daar overeenkomstig artikel 48 van voormeld decreet van 07 mei 2004 gesteld wordt dat indien de gemeentelijke bijdrage zoals opgenomen in het voorliggend budget – c.q. 2008 – binnen de grenzen valt van het bedrag zoals opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad louter dient akte te nemen van het budget. In aansluiting aan en als gevolg van het recent overleg tussen het gemeentebestuur en een afvaardiging van betrokken kerkbesturen, en de nieuwe – gewijzigde – afspraken die werden geformuleerd met betrekking tot de jaarlijkse exploitatiebijdrage alsook de investeringstoelage vanwege het gemeentebestuur, zal ook dit document nader dienen te worden aangepast, respectievelijk gewijzigd.

PUNT 6 : concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen – dienstjaar 2007

Verschillende concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen voor het jaar 2007 werden toegestaan (zie ontwerpbesluit).

PUNT 7 : goedkeuring bijakten bij het mobiliteitsconvenant

Bij de herinrichting van de N9- Brusselbaan kan een deel van de werken gesubsidieerd worden binnen het kader van het mobiliteitsconvenant. Hiertoe dient de koepelmodule horende bij het moederconvenant en een aantal bijakten goedgekeurd te worden.

PUNT 8 : schenking van het standbeeld “De Papeter” aan de gemeente Affligem

Het handelscomité Essene wenst het standbeeld “De Papeter”, dat onlangs werd geplaatst op het kerkplein van Essene, te schenken aan de gemeente Affligem, op voorwaarde dat de gemeente instaat voor het onderhoud ervan.

PUNT 9 : wijze en voorwaarden aanstelling ontwerper voor het bouwen van sanitair voor de werklieden

Het werkliedenpersoneel heeft nood aan een nieuwe sanitaire installatie. Hiertoe dient er een ontwerper aangesteld te worden. Deze dienst wordt geraamd op € 5.000.

PUNT 10 : goedkeuring bibliotheekbeleidsplan 2008-2013

Het bibliotheekbeleidsplan voor de periode 2008-2013 moet door de gemeenteraad worden vastgesteld. In het plan staat de realisatie van een nieuwe bibliotheek als een prioriteit ingeschreven. Deze zal op de site van het gemeentelijk centrum Bellekouter gebouwd worden.

PUNT 11 : VVSG – aanduiding van een vertegenwoordiger
voor de buitengewone algemene vergadering

Naar aanleiding van de hernieuwing van de gemeenteraden zal overeenkomstig de statutaire bepalingen van VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) een vertegenwoordiger kunnen worden aangeduid die de gemeente zal afvaardigen naar de algemene en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. Deze heeft plaats op 21 februari 2008 om 13.00 uur, in de VLEKHO, Koningsstraat 336 te 1030 Brussel en bevat een concreet voorstel tot financieel pact aan de gemeenten via de VVSG. Betrokken vereniging beoogt een overlegplatform te zijn met als doel, de behartiging en de sensibilisering van de belangen van de lokale besturen. Onze gemeente heeft – als gewoon lid van deze vereniging – het recht op één mandaat van afvaardiging in de algemene vergadering.

PUNT 12 : vaststelling van de voorwaarden houdende verlenen van een concessie tot exploitatie van de cafetaria in de gemeentelijke sportzaal Bellekouter

De gemeenteraad dient de algemene, bijzondere en gunningsvoorwaarden voor de concessie van de cafetaria van de sporthal opnieuw vast te stellen, aangezien er op 18 december 2007 geen enkele offerte werd ingediend. De concessie duurt 9 jaar. In de concessie zijn inbegrepen: de cafetaria, de berging, het privélokaal en het sanitair. De minimumprijs voor de concessie per jaar wordt gesteld op 9000,00 euro excl. btw. De kosten voor de verwarming, elektriciteit en water zijn inbegrepen.

PUNT 13 : goedkeuring tot de toetreding van de interlokale vereniging “Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland”

In aansluiting aan het recent besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid, werd door Opbouwwerk Haviland Vzw het initiatief genomen een aantal gemeenten uit de noordrand van het Pajottenland te sensibiliseren, tot de oprichting van een interlokale vereniging “Regionaal Woonbeleid”. In concreto gaat het om Ternat, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Met voormeld besluit wil de Vlaamse Regering immers gemeenten stimuleren, begeleiden en ondersteunen om de taak als regisseur van het woonbeleid op te nemen met alle publieke en private woonactoren. Daartoe werd ook een subsidiekader voor projecten in verband met lokaal woonbeleid te voeren dat overdacht en overlegd is en strookt met de principes uit de Wooncode. In dit kader worden eveneens kansen geboden om diverse acties te organiseren die ook nauw aansluiten bij het programma dat het gemeente- en ocmw-bestuur wenst te realiseren in het kader van het Lokaal Sociaal Beleidsplan voor onze gemeente. Betrokken interlokale vereniging “Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland” heeft tot doel:
- het verbeteren en uitbouwen van een regionale samenwerking ter ontwikkeling van een beleidsvisie betreft wonen;
- het organiseren van woonoverleg;
- het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening in verband met wonen en het verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.
De interlokale vereniging wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar, van 2008–2010, met mogelijkheid tot verlenging – na tijdig aanvragen voor een periode van weer 3 jaar – van 2011- 2013; met daarna nog één verlenging mogelijk van 2014–2016. De projectcoördinatie wordt gevoerd door Opbouwwerk Haviland Vzw, die tevens instaat voor de aanwerving van de bijhorende personeelsomkadering ten behoeve van de deelnemende gemeenten. Onze gemeente heeft – als toetredend lid van dit Platform – bovendien recht op een stemgerechtigde afvaardiging voor de vergaderingen en bijeenkomsten van deze vereniging.

PUNT 14 (toegevoegd door raadslid Tim t’ Kint) over een garantie op neutraliteit bij de dinestverlening van het gemeentepersoneel

Meer uitleg over dit punt binnenkort elders op deze webstek.