vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

18/01/2008 - UPDATE : Te laat goedgekeurde belasting reglementen - regering probeert in te grijpen

De vorige (ontslagnemende) regering heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat de gemeentelijke belastingreglementen geldig verklaart die pas na het einde van het inkomstenjaar - en dus volgens bepaalde rechtspraak te laat - goedgekeurd raakten (zie al Fisc. Act. 2007, 37/:J en 1:1/18). Daardoor wordt voorkomen dat de betrokken gemeenten de aanvul/ende gemeentebelastingen (al dan niet gedeeltelijk) zouden moeten terugbetalen. De regering acht een retroactieve bekrachtiging noodzakelijk en gerechtvaardigd gelet op de grote gevolgen van een eventuele terugbetaling en de bijzondere omstandigheden. Het ontwerp is naar de Raad van State gezonden, zodat de volgende regering het onmiddellijk kan indienen.

Op de laatste Ministerraad heeft de (ontslag nemende) regering ingestemd met het wetsontwerp «ter bekrachtiging van de vestiging van de aanvullende gemeentebelastingen en de aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren 2007 en vorige». Daarmee wil de regering een einde maken aan de discussie die ontstaan is door twee arresten van het Hof van Beroep van Bergen (16 februari 2007) en van Antwerpen (4 september 2007). Het ging om gemeenten die het belastingreglement m.b.t. de aanvullende gemeentebelasting voor inkomstenjaar 2000 (aanslagjaar 2001 in de PB) pas begin 2001 goedgekeurd hadden, Voor inkomstenjaar 2006 zijn zelfs 300 gemeenten in dat geval. Na het bekend worden van deze genoemde arresten, zijn er dan ook massaal bezwaarschriften ingediend over inkomstenJaar 2006.

In tegenstelling tot een wet kan een reglement nooit afwijken van het principe van niet-retroactiviteit (art. 2 BW). Dat betekent dat de rechtbanken een gemeentereglement gewoon naast zich neer kunnen leggen als ze oordelen dat het terugwerkende kracht heeft. En dat was volgens het hof van Bergen en van Antwerpen het geval. Zij baseerden zich op de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof die zegt dat de belastingschuld inzake inkomstenbelastingen definitief ontstaat bij het afsluiten van het belastbaar tijdperk (het inkomstenjaar), en een wet of een reglement dat aan die belastingtoestand iets wil veranderen, moet dus ten laatste op 31 december van het belastbaar tijdperk gepubliceerd worden. In de aangehaalde gevallen zou dat betekenen: ten laatste op 31 december 2000 i.p.v. begin 2001.

De regering wijst erop dat er in de genoemde zaken nog geen definitieve uitspraak gevallen is (daarvoor is het - minstens - wachten op het Hof van Cassatie) en dat er ook argumenten zijn om te stellen dat er géén sprake is van terugwerkende kracht. Zo heeft het Hof van Cassatie al geoordeeld dat geen enkele belastingtoestand definitief is vóór het einde van het aanslagjaar ( i.p.v. het inkomstenjaar) (Cass. 29 juni 1998, Pas. 1998, 833). Bovendien zou men volgens de regering kunnen argumenteren dat de inkomsten van het belastbaar tijdperk slechts onrechtstreeks het belastbaar feit vormen voor de aanvullende gemeentebelastingen. Die worden immers berekend op de PB, die technisch gezien pas definitief vast komt te staan in de loop van het aanslagjaar.

Maar de gewesten - als voogdijoverheid van de gemeenten - willen niet wachten tot er een definitieve gerechtelijke uitspraak komt. Zij vragen daarom de regering om onmiddellijk een einde te maken aan de rechtsonzekerheid door een federale wet die met terugwerkende kracht de inkomsten van alle betrokken gemeenten veiligstelt. Concreet zegt die wet - volgens de ontwerpversie - dat bij de nog te vestigen aanslagen in de PB rekening gehouden moet worden met de aanvullende gemeentebelastingen of aanvullende agglomeratiebelastingen die vóór het einde van het aanslagjaar goedgekeurd zijn. En aanslagen die er al rekening mee gehouden hebben, worden bekrachtigd. Het gaat om de aanslagjaren 2007 en vorige.

Verder zegt de wet ook dat de directeur der belastingen met één enkele beslissing alle bezwaarschriften kan afwijzen die uitsluitend de terugwerkende kracht inroepen van de aanvullende gemeentebelasting m.b.t. 2007 of eerder. Die collectieve beslissing zal gepubliceerd worden in het Staatsblad, en die publicatie geldt als betekening van de beslissing (vgl. art. 376bis WIB 1992; de techniek van een collectief antwoord op een toevloed van bezwaren met een identiek voorwerp is vier jaar geleden voor het eerst gebruikt in het kader van de accijnscompenserende belasting).

Merk op dat de memorie van toelichting onomwonden stelt dat het principe dat geen enkele belastingtoestand onherroepelijk afgesloten is vóór het einde van het aanslagjaar (zoals door het Hof van Cassatie uiteengezet in zijn arrest van 29 juni 1998), in de wet ingeschreven wordt maar de eigenlijke wettekst is zeker niet in dergelijke algemene zin opgesteld, en heeft bovendien een in de tijd beperkte draagwijdte (tot 2007).

Nu kan zelfs een wet niet zomaar terugwerken in de tijd. Retroactiviteit moet, volgens vaste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, gerechtvaardigd zijn door «bijzondere omstandigheden». Bovendien komt deze wet tussen in reeds hangende rechtsgedingen, wat eigenlijk een inbreuk is op het principe van de scheiding der machten. De memorie van toelichting bij het wetsontwerp besteedt dan ook bijzondere aandacht aan het omschrijven van die bijzondere omstandigheden :

• zo is er het feit dat de gemeenten, o.m. steunend op de genoemde cassatierechtspraak, te goeder trouw gemeend hebben dat ze de aanvullende gemeentebelastingen m.b.t. een bepaald inkomstenjaar nog mochten goedkeuren in de loop van het daaropvolgende jaar (het «aanslagjaar» );

• bovendien was 2006 een jaar met gemeenteraadsverkiezingen en dus de samenstelling van een nieuwe gemeenteraad, wat vaak geleid heeft tot vertraging in de goedkeuring van de belastingreglementen;

• het feit dat de gemeenten hun aanvullende belastingen op de PB zouden moeten terugbetalen, brengt evident hun financiële toestand in gevaar, waardoor ze misschien zelfs niet eens meer de continuïteit van hun werking zullen kunnen verzekeren. Volgens de Grondwet (art. 162 2e lid 6°in fine) mag de federale wetgever ingrijpen om te vermijden dat het algemeen belang wordt geschaad;

• bovendien zouden de gemeenten die worden gedwongen om hun aanvullende belastingen terug te betalen, nieuwe financiële middelen moeten vinden om dat tekort te dekken, en dus onvermijdelijk hun toevlucht moeten zoeken in een verhoging van hun toekomstige belastingen;

• burgers die hun aanvullende gemeentebelastingen niet terugvragen, zouden daarvoor dus dubbel worden «gestraft», en in elk geval gediscrimineerd worden t.o.v. hun medeburgers die wél terugbetaling gevraagd hebben.

Kortom, «handelend in het algemeen belang», kan de federale wetgever niet anders dan een einde te maken «aan de rechtsonzekerheid die het resultaat is van de uiteenlopende stellingen van de hoven en rechtbanken zelf», aldus de memorie van toelichting.

Ongetwijfeld is daarmee het laatste woord nog niet gezegd. Het ligt voor de hand dat er tegen deze wet, als hij goedgekeurd wordt, een vernietigingsberoep ingesteld wordt bij het Grondwettelijk Hof. Er is weliswaar een precedent waarbij het hof een vergelijkbare wettelijke regeling goedkeurt (zie Fisc. Act. 2007, 37/7), maar dat arrest is ondertussen al 15 jaar oud, en het wordt interessant om volgen in hoeverre de evoluerende opvattingen over rechtsbescherming, o.m. in het licht van het EVRM, de discussie zullen beïnvloeden.
 

15/01/2008 - Agenda gemeenteraad 22 januari 2008

Op dinsdag 22 januari komt de gemeenteraad voor het eerst dit jaar bijeen. Het is een vrij korte agenda met amper 8 punten, allemaal in openbare zitting. Hieronder kan je die 8 punten lezen die de meerderheid agendeerde, met wat uitleg erbij.

PUNT 1 : bekrachtiging besluiten van de burgemeester houdende vaststelling tijdelijke verkeersmaatregelen.

De besluiten van de burgemeester houdende vaststelling van tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van snoeien van bomen in de Potaardestraat 55 en kerstbar in de wijk Pelink
dienen te worden bekrachtigd.

PUNT 2 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden.

De heer burgemeeester zal ter zitting mondeling deze mededelingen doen.

PUNT 3 : ocmw-budget 2007 – wijziging

In uitvoering van de organieke wet van 08 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 88 in het bijzonder, zoals later gewijzigd, dient het ocmw-budget (incl. de budgetwijzigingen) jaarlijks ter kennisgeving aan de gemeenteraad te worden voorgelegd.
Na vergelijking van het oorspronkelijke budgetdocument 2007 met de geplande wijzigingen van dit budget, kunnen volgende cijfergegevens en totalen worden voorgesteld :
Werkingsopbrengsten (€ 1.976.876) wordt € 1.927.213 euro; werkingskosten (€ 3.050.689) wordt € 2.980.586 en werkingsresultaat (€ - 1.073.813) wordt € - 1.053.373.
Financiële opbrengsten (€ 6.077) wordt € 5.077; financiële kosten (€ 3.832) wordt € 3.832. Resultaat van de gewone activiteiten (€- 1.071.568) wordt € - 1.052.128. Resultaat van het boekjaar (€ -1.071.568) wordt € 1.052.128.
De gemeentelijke bijdrage in de werking van de aflossingen voor het boekjaar zoals oorspronkelijk gebudgetteerd, blijft ongewijzigd: 1.077.808 euro.
Eveneens de correctie op deze gemeentelijke bijdrage – nl. 196.184 euro – blijft ongewijzigd: 881.624 euro.

PUNT 4 : startnota interne controle systeem

Ingevolge de bepalingen van het gemeentedecreet wordt het interne controle systeem vastgesteld door de gemeentesecretaris, na overleg met het managementteam. Het is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad. Dit systeem bepaalt op welke wijze de interne controle wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen en –procedures en de aanwijzing van de personeelsleden die ervoor verantwoordelijk zijn. Het systeem moet beantwoorden aan het principe van functiescheiding waar mogelijk en dient verenigbaar te zijn met de continuïteit van de werking van de gemeentelijke diensten. De opmaak van een interne controle systeem is een zeer omvangrijk werk. Het is bijgevolg aangewezen vooreerst een startnota met stappenplan goed te keuren.

PUNT 5 : aanvulling reglement gemeentelijke administratieve sancties inzake taalgebruik borden openbare weg

De heer gouverneur meent dat omtrent de gemeenteraadsbeslissing van 09 oktober 2007 mogelijks dicussies zouden kunnen rijzen. Hij stuurde een modelbeslissing, die zijns inziens niet voor juridische betwisting vatbaar is. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze modelbeslissing goed te keuren en het besuit van 09 oktober 2007 in te trekken.

PUNT 6 : goedkeuring gratis grondafstand met betrekking tot een verkavelingsaanvraag in de Bredeweg/Krommaartweg

De verklaring van 15 september 2007 tot gratis grondafstand aan de gemeente, zoals voorzien in de verkavelingsaanvraag ingediend door landmeter Philippe Beckwee, dient te worden goedgekeurd.

PUNT 7 : goedkeuring Vlaams Manifest

De goedkeuring van het Vlaams Manifest is een onderdeel van de beleidsnota inzake Vlaams Beleid, die in het algemeen beleidsprogramma, goedgekeurd in zitting van 18 december 2007, werd opgenomen. Het Vlaams Manifest is een soort gedragscode voor het gemeentelijk Vlaams beleid.

PUNT 8 : reglement op de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve geldboetes.

De sanctionerend ambtenaar is verplicht een bemiddelingsprocedure op te starten voor het opleggen van een administratieve geldboete aan minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten. De regering heeft beslist een voltijdse bemiddelaar ter beschikking te stellen van de steden en gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, voor een vlottere implementering van de bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Er wordt voorgesteld dat de gemeente zich bij dit intiatief aansluit.