vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

16/11/2007 - Léopold II of Guy Verhofstadt in het gemeentehuis !

Nadat ik wat opzoekingen deed en er onder andere de grondwet eens bijnam, bleek dat Albert Wettin, die zich koning der Belgen laat noemen en ook zo behandeld wordt, geen rechten heeft op de troon. Da's niet alleen mijn mening, ook een Belgisch nobelprijswinnaar gaf me gelijk.
Om niet tegen de grondwet te handelen, stel ik dan ook voor om de foto van Albert Wettin te verwijderen uit het gemeentehuis.
Dit is mijn argumentatie, die dus enkel en alleen gebaseerd is op de Belgische grondwet :

"De Grondwet is geen vodje papier," stelde Leo Tindemans ooit. Ik durf er dan ook van uitgaan dat mijn collega raadsleden diezelfde grondwet ook willen respecteren en geen situaties willen bevorderen die tegen de grondwet ingaan. En volgens die grondwet, is de troon van dit land sinds 1909 vacant.
Op 17 december van 1909 overleed Léopold II, koning der Belgen. De man die in het parlement op 23 december 1909 de eed aflegde als opvolger van Léopold II, was zijn neef Albert. Die was op 2 oktober 1900 echter gehuwd met de Beierse Elisabeth Wittelsbach zonder dat hij daarvoor toestemming had gevraagd aan de regering.
Nu zegt artikel 85 van de grondwet hetvolgende : " De in het eerste lid bedoelde nakomeling (nvds : de nakomelingen van Léopold I dus) die huwt zonder toestemming van de Koning of van hen die, bij gebreke van de Koning, zijn macht uitoefenen in de bij de Grondwet bepaalde gevallen, verliest zijn recht op de kroon. Hij kan echter in zijn recht worden hersteld door de Koning of door hen die, bij gebreke van de Koning, zijn macht uitoefenen in de bij de Grondwet bepaalde gevallen, doch alleen met instemming van beide Kamers."
Gezien een uitspraak van de koning telkens gedekt moet zijn door de regering, moet een potentieel troonopvolger dus toestemming krijgen van de koning én de regering, wil hij/zij de rechten op de troon niet verliezen.
Albert vroeg die toestemming niet en werd ook niet in zijn rechten hersteld door de verenigde kamers, waardoor hij dus grondwettelijk gezien zijn rechten op de troon kwijt was en zijn troonsbestijging dus ongrondwettelijk was.
Toen hij dus de eed van trouw aflegde op de grondwet (met inbegrip van het artikel dat stelde dat hij geen koning meer kon worden) en hij op basis van deze eed, die bijgevolg meineed was, toch beweerde koning te zijn geworden, klonk dan ook protest. De Gentse advocaat Alfons Jonckx wees er op dat Alberts koningschap ongrondwettelijk en bijgevolg onbestaande was. Er ontstond hierover discussie in de kranten. August Beernaert, een eminente jurist, voormalig Belgisch premier en winnaar van de Nobelprijs voor de vrede, gaf op 6 januari 1910 in de krant Le Soir toe dat de Grondwet inderdaad "theoretisch en naar de letter geschonden" was."
De Belgische troon was "naar de letter" en "theoretisch" voortaan weliswaar onbezet maar Albert zat er toch maar mooi en de Belgen moesten die ongrondwettelijkheid maar zo snel mogelijk vergeten.
Aangezien de zogenaamde Albert I echter wederrechtelijk op een "theoretisch" onbezette troon zat, waarop hij noch zijn afstammelingen nog enig recht konden doen gelden, deed het er bij het huwelijk van Alberts zoon Leopold met Astrid Bernadotte op 10 november 1926 niet langer toe of de goedkeuring van de regering verkregen werd. Die werd dan ook niet gevraagd.
Bijgevolg was ook het huwelijk van Leopold met Astrid in strijd met de grondwet. De afstammelingen van Leopold en Astrid verloren hun recht op de troon dus zowel wegens het ongrondwettelijke huwelijk van hun ouders als dat van hun grootouders. Op 23 februari 1934 legde Leopold op zijn beurt de eed van trouw op de grondwet af, waarbij hij, net als zijn vader, dus meineed pleegde. In "theorie" - en in een constitutionele rechtsstaat dus ook in werkelijkheid - bleef de Belgische troon ook onder de zogenaamde Leopold III onbezet.
Toen Leopold III op 6 december 1941 trouwde met Lilian Baels, maakte hij zich evenmin zorgen over de afwezigheid van regeringstoestemming. Grondwettelijk hadden de afstammelingen geboren uit het huwelijk Coburg-Baels exact dezelfde rechten op de troon als de kinderen geboren uit het huwelijk Coburg-Bernadotte, namelijk: geen.
Toen Boudewijn in 1951 de grondwettelijke eed aflegde om koning der Belgen te worden, pleegde ook hij meineed en schond de Grondwet door een troon te bestijgen waarop hij geen recht had en die bijgevolg "theoretisch" onbezet bleef. Datzelfde gebeurde op 9 augustus 1993 toen de heer Albert Wettin, wiens foto hier ophangt, de eed aflegde en pretendeerde "Albert II der Belgen" geworden te zijn.
Omdat ik er van uitga dat de gemeenteraad de grondwet ernstig neemt en geen valse pretendenten wil steunen in hun onconstitutionele claim op de troon, stel ik voor de foto van de heer Albert Wettin te verwijderen uit de raadszaal.
Gezien zijn echtgenote zo mogelijk nog minder merites heeft om hier op foto aanwezig te zijn, stel ik ook voor die van haar te verwijderen.
Het staat de gemeenteraad vrij om die foto's te vervangen door de foto van de laatste grondwettelijke vorst die dit land kende, namelijk Léopold II of door de een foto van degenen die de koninklijke rechten uitoefenen. Alweer volgens de grondwet zijn dit de "in raad verenigde ministers", met andere woorden de regering, eventueel te symboliseren door de huidige premier, de heer Guy Verhofstadt.
 

15/11/2007 - Heeft Affligem een 10e voetbalplein nodig in het centrum van Teralfene ?

In Teralfene is nogal wat beroering over de bouwaanvraag voor een nieuwe mega-kantine van voetbalclub De Leeuwkens. Daarbij komt dat het gemeentebestuur plannen heeft om een tiende (10!) voetbalveld aan te leggen in Affligem, precies in het centrum van Teralfene.
Omdat er nogal wat onduidelijkheden zijn in beide dossiers en opdat we een duidelijk stellingname van het gemeentebestuur zouden kennen in dit dossier, heb ik besloten om klaarheid in de zaak te brengen door een hele reeks vragen af te vuren op de betrokken schepen van ruimtelijke ordening. Om hem de kans te geven de antwoorden voor te bereiden, zal ik de vragen niet stellen aan het einde van de zitting, maar via een toegevoegd agendapunt. En als de schepen de vragen vooraf mag lezen, dan mag u dat natuurlijk ook. Dit zijn ze :
A] De bouwaanvraag voor een nieuwe kantine
- Van wie is de grond waarop dit gebouw zal gezet worden ?
- Waarom is de bouwheer de heer Callebaut en niet de gemeente ?
- Wie zal er eigenaar van het gebouw zijn ?
- Wat is de functie van de raad van beheer van de voetbalclub ? Wat beheert die precies gezien vrijwel alle grond daar van de gemeente is ?
- Welke milieuvergunningen zijn aangevraagd voor dit gebouw ?
- Waarom zijn extra kleedkamers en douches voorzien in dit gebouw; de gemeente heeft heel recent geïnvesteerd in een gebouw met kleedkamers !
- Gezien de plannen aantonen dat er in het nieuwe gebouw een grote keuken komt en een zeer grote verbruikszaal, is de angst van de buren dat dit gebouw als feestzaal/café zal verhuurd worden, begrijpelijk. Hoe zit het met de reglementering daarop ? (milieu, uitbating, brandveiligheid, ...)
- Moet je bij zo’n grote plannen ook geen parkingplannen voorzien ? Waarom heeft het college in zijn nota aan Leuven hierover geen opmerking gemaakt ? Gezien de smalle wegen en de kennelijke plannen om veel volk aan te trekken, leek me dat een evidente opmerking.
- Van wie is het perceel waar nu de parking ligt ?
- Hoe zit het met de plannen om het hele terrein in te kopen zodat alles van de gemeente is ?
- Waarom heeft het college geen opmerkingen gemaakt omtrent de toegankelijkheid van de Denderweg ter hoogte van dat nieuwe gebouw ? Als daar op die bredere weg auto’s gaan parkeren, wordt het gebruik van de wagen voor de buurtbewoners onmogelijk en is dat stuk van de Denderweg niet meer bereikbaar voor de hulpdiensten zoals brandweer en ziekenwagen.

B] De plannen voor de aanleg van een 10e voetbalplein
- Hoever staat het plan om een extra voetbalveld aan te leggen in het centrum van Teralfene ?
- Wie is op dit moment gesprekspartner in deze zaak en hoe staan die tegenover de plannen ? Wie is er in feite vragende partij ?
- In hoeverre is nagegaan of dat de ideale plaats is voor zo’n nieuw veld ? Kunnen de spelers, die voor een groot stuk niét uit centrum Teralfene komen, niet gaan oefenen op één van de velden bij de Bellekouter, die precies 1.2 kilometer verwijderd ligt en dus voor velen dichter ?
- Stel dat het plein er zou komen, langs waar zal het bereikbaar worden gemaakt voor publiek maar ook hulpdiensten ? Momenteel is het beoogde stuk grond niet ontsloten.
- Waar denkt de schepen dan te zullen onteigenen en hoeveel grond zal er onteigend worden ? Hoe breed wordt de strook ?
- Kennen we de eigenaars van alle beoogde stukken grond ? Weten we of die wel willen verkopen en zo neen, gaan we ook daar onteigenen ?
- Is het stuk van de beoogde grond dat in blauwe zone is ingekleurd op het gewestplan niet te klein voor een voetbalveld, parkje en pétanquebaan ?
Zal de schepen ook gronden uit de bouwzone gebruiken om dit allemaal aan te leggen ?
- Zal de schepen de procedure inzetten tot bestemmingswijziging in dat geval ?
- Is dat ook niet nodig voor de blauwe zone ? Daar kan toch geen sportgebied van gemaakt worden ?
- Heeft de schepen al gedacht aan wat dit project gaat kosten ?
- Is dit plan al eens afgewogen tegen de alternatieven zoals spelen op andere velden, zoals dat nu reeds gebeurt ?