vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

01/10/2007 - Agenda gemeenteraad 9 oktober 2007 mét uitleg per punt

Op 9 oktober 2007 komt de gemeenteraad bijeen om 20u in de raadszaal. Dit is wat er op de agenda staat, met telkens wat uitleg per punt :

PUNT 1 : mededelingen
Rekening van de kerkfabriek O.L.Vrouw Bezoeking voor het jaar 2006
De rekening van de kerkfabriek O.L.Vrouw Bezoeking – gunstig geadviseerd door de gemeenteraad in zitting van 08 mei 2007 - werd door de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant goedgekeurd in zitting van 06 september 2007.
Rekening van de kerkfabriek Sint-Jan voor het jaar 2006
De rekening van de kerkfabriek Sint-Jan – gunstig geadviseerd door de gemeenteraad in zitting van 08 mei 2007 - werd door de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant goedgekeurd in zitting van 06 september 2007.
Begroting van de kerkfabriek O.L.Vrouw Bezoeking voor het jaar 2007
De rekening van de kerkfabriek O.L.Vrouw Bezoeking – gunstig geadviseerd door de gemeenteraad in zitting van 17 april 2007 - werd door de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant goedgekeurd in zitting van 20 september 2007.
Vlaamse Overheid
Vlaams ministerie van Bestuurszaken - Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant – Philipssite 5 – 1ste verdieping - Leuven Brief dd. 10 augustus 2007 – toezending afschrift besluit van 09 augustus 2007 houdende definitieve vaststelling van de jaarrekening 2005 van het ocmw-Affligem.
Vlaamse Overheid
Vlaams ministerie van Bestuurszaken - Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant - Philipssite 5 –1ste verdieping - Leuven Brief dd. 06 augustus 2007 – kennisneming van het besluit van de gemeenteraad dd. 12 juni 2007 houdende vaststelling van de begrotingswijziging nrs.1 en 2 (gewone- en buitengewone dienst).
Federale Overheidsdienst – Mobiliteit en Vervoer – Vooruitgangstraat 56 – 1210 Brussel Brief dd. 24 augustus 2007 – toezending afschrift ministerieel besluit van 24 augustus 2007 houdende goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing dd. 27 maart 2007 houdende
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot kruispunt J.B. Callebautstraat/Coucklaan/Tragel.
Provincie Vlaams-Brabant – directie infrastructuur – dienst ruimtelijke ordening Brief van 06 september 2007 inzake afschrift van de beslissing van de deputatie van Vlaams-Brabant dd. 30 augustus 2007 houdende de goedkeuring van de oprichting en samenstelling van de nieuwe gecoro.

PUNT 2 : bekrachtigingen besluiten van de burgemeester houdende vaststelling tijdelijke verkeersmaatregelen

De burgemeester heeft vier dringende besluiten getroffen, die door de gemeenteraad moeten bekrachtigd worden.

PUNT 3 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden

De burgemeester zal ter zitting mondeling deze mededelingen doen.

PUNT 4 : eindafrekening asfalteringswerken Drogeweideweg

De asfalteringswerken in de Drogeweideweg, uitgevoerd door nv. Paul De Winne, zijn beëindigd en werden opgeleverd. De totale kostprijs bedraagt € 8.888,73 (btw incl.).

PUNT 5 : eindafrekening asfalteringswerken Portugeesstraat/deel

De asfalteringswerken in de Portugeesstraat, uitgevoerd door nv.Paul de Winne, zijn beëindigd en werden opgeleverd . De totale kostprijs bedraagt € 19.134,25 (btw incl.).

PUNT 6 : eindafrekening aanleg voetpaden Kerkstraat/deel

In de deel van de Kerkstraat vanaf de Brusselbaan tot Zwarteberg werden voetpaden aangelegd door nv. Paul De Winne. De werken zijn beëindigd en werden opgeleverd.
De totale kostprijs bedraagt € 35.497,47 (btw incl.).

PUNT 7 : eindafrekening aanleg voetpaden Oudebaan/deel

In de deel van de Oudebaan vanaf de Fosselstraat tot Kerkstraat werden voetpaden aangelegd door nv.Paul De Winne. De werken zijn beëindigd en werden opgeleverd. De totale kostprijs bedraagt € 66.065,79 (btw incl.).

PUNT 8 : wijze en voorwaarden riolerings- en wegeniswerken in de Langestraat

In de Langestraat zullen wegenis- en rioleringswerken worden uitgevoerd vanaf de Boekhoutstraat tot de grens met Aalst. Het betreft het plaatsen van een gescheiden rioleringsstelsel en het voorzien van buffering van de regenwaters van het stroomopwaarts gelegen gebied.
De afwerking van de wegenis zal gebeuren in asfalt.
De werken worden geraamd op een bedrag van € 2.589.778,7 (btw incl.), waarvan € 2.494.691,90 ten laste van AquaRio en € 95.086,86 (btw incl.) ten laste van de gemeente.

PUNT 9 : wijze en voorwaarden aankoop tractor

Het werkliedenpersoneel heeft nood aan een tractor ter vervanging van de oude. De maaier is nodig voor het maaien van kleine percelen en voetwegen. De raming bedraagt € 35.000 (btw incl.)PUNT 10 : vaststellen van de zitpenningen voor de gecoro

De zitpenningen wordt als volgt vastgesteld :

- de voorzitter : 125 euro
- de ondervoorzitter en de vaste secretaris : 100 euro
- de andere leden : 75 euro.

PUNT 11 : goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gecoro

De gecoro heeft in vergadering dd. 20 september 2007 een nieuw huishoudelijk reglement aangenomen. Dit regelment moet door de gemeenteraad goedgekeurd worden.

PUNT 12 : goedkeuring gratis grondafstand met betrekking tot een verkavelingsaanvraag
in de Kleine Heideweg

De verklaring dd. 19 juli 2007 tot gratis grondafstand aan de gemeente, zoals voorzien in de verkavelingsaanvraag ingediend door de nv. Intop – Lode Verdoodt, dient te worden goedgekeurd.

PUNT 13 : toekennen van een verlenging van recht van opstal ten behoeve van het scoutslokaal in de deelgemeente Teralfene

Aangezien het opstalrecht van Ter Alwina voor het oprichten van hun lokalen op eigendom van de gemeente vplgend jaar verstrijkt, is het aangewezen dat dit opstalrecht verlengd wordt, dit om de werking van deze jeugdvereniging niet in het gedrang te brengen.

PUNT 14 : deelname aan de interlokale vereniging inzake drug- en alcoholpreventie

01 januari 2007 werd het pilootproject “intergemeentelijke samenwerking inzake drug- en alcoholpreventie” gestart. Er wordt aan de gemeente voorgesteld om deel te nemen aan genoemde intergemeentelijke samenwerking inzake drug- en alcoholpreventie. De loon- en werkingskosten van het personeelslid voor dit project zullen worden gedragen door de provincie Vlaams-Brabant en de aangesloten gemeenten;

PUNT 15 : adviesraad lokaal overleg kinderopvang – erkenning en oprichting – legislatuur 2007-2012

Met het besluit van 04 mei 2007 van de Vlaamse Regering houdende het lokaal beleid kinderopvang verwerft “kinderopvang” voortaan een vaste plaats binnen het geheel van het gemeentelijk beleid. Het lokaal beleid kinderopvang wordt een deel van het lokaal sociaal beleid en slaat tevens een brug naar aanverwante beleidsdomeinen die niet meteen worden gevat door het lokaal sociaal beleid. Hierbij wordt gedacht aan jeugd-, cultuur en sportbeleid, onderwijsbeleid, werkgelegenheidsbeleid, woonbeleid, …

Het besluit wil daarom in de eerste plaats een algemeen kader geven dat lokale besturen toelaat een lokaal beleid kinderopvang en een Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) uit te bouwen op maat van de eigen situatie. In concreto een gedragen beleid kinderopvang voor Affligem.

De beste garantie hiertoe ligt dan ook in de representatieve samenstelling en adviserende autonomie van het LOK als gemeentelijk adviesorgaan. Waarbij ook voldoende rekening wordt gehouden met de verscheidenheid aan plaatselijke “actoren” binnen onze gemeente.

Zo zal het LOK minstens samengesteld zijn uit: een vertegenwoordiging van “lokale actoren”, een vertegenwoordiging van “gebruikers”, alsook een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur, met name leden van het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en ocmw-raadsleden.

Aansluitend aan de erkenning en oprichting van deze gemeentelijke adviesraad zal vervolgens ook worden overgegaan tot een algemene bekendmaking en oproep aan de bevolking (lokale actoren en gebruikers) evenals aan de vertegenwoordigers van beide lokale besturen, teneinde ook te kandideren voor het lidmaatschap van betrokken adviesraad.

PUNT 16 : adviesraad lokaal overleg kinderopvang – vaststelling huishoudelijk reglement

In het kader van voormelde erkenning en oprichting van deze gemeentelijke adviesraad dienen diverse bepalingen omtrent de interne werking ervan te worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Het ontwerp van huishoudelijk reglement werd alvast in de LSB-Themawerkgroep “Kinderopvang” uitvoerig besproken en toegelicht tijdens de vergadering van deze werkgroep van 25 september 2007.

De goedgekeurde versie ervan wordt thans voorgelegd ter goedkeuring door de gemeenteraad.

PUNT 17 : aanvulling reglement gemeentelijke administratieve sancties inzake taalgebruik borden openbare weg

Het gebruik van anderstalige vermeldingen op verkeersborden en signalisatieborden moet vermeden worden. Een bepaling dient hiertoe in het reglement inzake de administratieve sancties te worden opgenomen. Een overtreding kan dan bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 250 euro.

PUNT 18 : beleidsnota cultuur - toelichting door de heer schepen Walter De Donder

De beleidsnota wordt ter zitting kenbaar gemaakt.

PUNT 19 : beleidsnota ruimtelijke ordening - toelichting door de heer schepen Walter De Donder

De beleidsnota wordt ter zitting kenbaar gemaakt.

PUNT 20 : beleidsnota Vlaams beleid - toelichting door de heer schepen Rik Verhavert

De beleidsnota wordt ter zitting kenbaar gemaakt.
 

01/10/2007 - En wil de echte belasting nu opstaan ?

Als je een huis bouwt of verbouwt en je wil aansluiten op de riolen in je straat, dan moet je je aansluiten op het rioolnet. Daartoe moet je in principe toelating vragen aan de gemeente die dan jouw buis met die van de riool komt verbinden en daar een retributiekost voor aanrekent. Een retributie dus en géén echte belasting. Het gevolg daarvan was dat Handige Harry's die zélf de aansluiting konden uitvoeren en dus geen retributie betaalden, aan een boete ontsnapten omdat je geen retributie kan afdwingen. Gezien CD&V dezer dagen duidelijk minder bang is van het woord belasting dan toen ze met Leo Guns de meerderheid moesten delen, wordt hier nu korte metten mee gemaakt. Vanaf nu is er dus een échte belasting bij in Affligem : de belasting op de aansluiting op het openbare rioolnet. Kostprijs : 900 euro. Astemblieft.